Prosessmål:

Personalet har kompetanse og praksis som støtter opp under alle elementer av barnets språkutvikling også for barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon.

 

Elementene i barnets språkutvikling omfatter:

  • Ord- og setningsproduksjon
  • Språklig bevissthet
  • Innlæring av tegn
  • Samspill
  • Oppmerksomhet
  • Språkforståelse
  • Uttale
  • Lære å bruke/forstå bilder og symboler
  • Kommunikasjon

 

Kjennetegn på god praksis:

· Personalet har kunnskap om språkutviklingen ut fra barnets alder, hvilke utfordringer som kan påvirke barns språkutvikling og bruker kompetansen sin til å legge best mulig til rette for enkeltbarnets utvikling.

· Personalet bruker bevisst rim, rytme og regler i både i lek, språkgrupper og samlingsstunder for å styrke barnas språklige bevissthet.

· Personalet er bevisste på å benevne det som omgir oss i hverdagen og gjentar ord/begreper for barna.

· Personalet gir barna gode mestringsopplevelser i ulike situasjoner og møter barna med ros og anerkjennelse.

· Personalet observerer barnas språkutvikling systematisk og kontinuerlig. Observasjonene går som en naturlig del av praksisen gjennom barnehageåret – og brukes IKKE som en test av barnets ståsted ved et gitt tidspunkt.

· Personalet har tett og kontinuerlig dialog med barnets foresatte om barnets språklige utvikling. Kvæfjordbarnehagen har 2 faste foreldresamtaler i året, en på høsten og en på våren. I tillegg har personalet daglig dialog i hente/bringesituasjoner og ekstra samtaler ved behov.