Grunnlag:

Omtalen her bygger på at levekårsutvalget i LEV-sak 15/17 Fordeling av kulturmidler 2017 har tiltrådt et justert og forenklet opplegg for tildeling av kulturmidler fra Kvæfjord kommune. Tidligere tilskuddsordninger er så langt mulig samlet i ett tilskudd benevnt som kulturmidler; det kan i tillegg ytes arrangementsstøtte og driftsstøtte til særskilte tiltak.

Kommunestyret har ved behandling av K-sak 55/17 om budsjett og økonomiplan 2018-2021 gitt tilslutning til forenklede rutiner for lokale tilskuddsordninger. Det er et mål å senke terskelen for å være søkerberettiget, også ut fra hensynet til ivaretakelse av frivillig arbeid og entusiasme. Samtidig opphører tidligere praksis der det for noen tiltak er gitt faste (årvisse) tilskudd over kulturmidlene, uten søknad. Tildeling av kulturmidler, arrangementsstøtte og driftsstøtte over budsjettets kapittel 25511 Tilskudd lag/foreninger skal ellers være tuftet enten på politiske styringsvedtak eller på årlig behandling av en framført søknad.

Søknad, søknadsfrist:

Søknad bør som hovedregel foreligge på forhånd. Det løper tre former for kommunale tilskudd til lokale lag og foreninger med videre:

 1. Alminnelige kulturmidler i form av tilskudd til fritids- eller kulturtiltak.
 2. Arrangementsstøtte til særskilte arrangementer.
 3. Driftsstøtte til særskilte tiltak av mer driftsmessig art.

For kulturmidler gjelder én årlig søknadsfrist satt til 15.mai. 
For arrangementsstøtte eller driftsstøtte kan søknad fremmes løpende, regnet fram til 15.september.

Søknad innkommet etter frist henvises som hovedregel til behandling på neste budsjettår. Levekårsutvalget kan dispensere fra denne hovedregelen.Søker må være hjemmehørende i Kvæfjord kommune, dog slik at lokalt etablerte undergrupper av organisasjoner med annen tilhørighet også kan søke. Når hovedstyret har adressetilhørighet i Kvæfjord, skal undergrupper fremme søknad gjennom hovedstyret.  

Søknad behandles av levekårsutvalget som gir tilsagn i form av enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2; med tilhørende klagerett for søker. Eventuell klage behandles etter kommunens ordinære klageregler, det vil si først av levekårsutvalget og om det opprinnelige vedtaket opprettholdes deretter av formannskapet i egenskap av kommunal klagenemnd. Når særlige forhold tilsier det, kan tilsagn gis administrativt for deretter å forelegges levekårsutvalget som referatsak til utvalgets orientering i første ordinære møte.

Generelle retningslinjer:

Kommunale tilskudd av kulturmidlene medregnet arrangementsstøtte og driftsstøtte kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner, herunder etablerte bygdeutviklingsgrupper i kommunen. Kulturmidlene skal særlig rettes inn mot organiserte lag og foreninger med vekt på tilbud til barn og unge. Det gis normalt ikke kulturmidler til tiltak som i hovedsak anses for å representere en voksenaktivitet.

Levekårsutvalget kan for særskilte enkelttilfelle vedta tildeling av kulturmidler uten foreliggende søknad, enten ved eget tiltak eller etter forslag fra administrasjonssjefen.Tilskudd ytes innenfor rammen av årlig budsjett fastsatt av kommunestyret. Unntatt fra tilskudd av kulturmidlene er organisasjoner som primært ivaretar medlemmers yrkesinteresser eller andre økonomiske interesser og organisasjoner som ikke er åpne for alle. Rent kommersielle tiltak er til vanlig ikke stønadsberettiget. Regionale tiltak eller organisasjoner kan fremme søknad til kommunen dersom hovedtyngden av medlemsmassen og aktiviteter ligger her.

Det gis ikke tilskudd av kulturmidlene til tiltak som vurderes mot kommunalt næringsfond.

Tilskudd i form av kulturmidler bevilges som skjønnsmessig fastsatt tilskudd. Tilskuddsordningen fanger så langt mulig opp tidligere ordninger i form av grunntilskudd, aktivitetstilskudd og tilskudd til (leder)utdanning. Som grunnlag for utbetaling, kan det stilles vilkår om dokumentasjon av gjennomføring og påløpte kostnader.

Tilskudd i form av arrangementsstøtte kan gis til gjennomføring av enkeltarrangementer i kommunen; herunder for eksempel

 • informasjonskampanjer
 • konferanser, kurs- og leirvirksomhet
 • teaterforestillinger, konserter og utstillinger
 • underskuddgaranti ved kulturarrangement
 • andre konkrete formidlingstiltak

Tilskudd i form av arrangementsstøtte vurderes i hvert enkelt tilfelle på bakgrunn av beskrivelse av tiltak, program og budsjett. Det gis ikke stønad til dekning av underskudd ved rene dansefester eller ved tiltak som inneholder alkoholservering.

Tilskudd i form av driftsstøtte til særskilte tiltak av mer driftsmessig art kan for eksempel omfatte økonomiske tilskudd til årvisse 17.maiarrangementer og lignende tilstelninger, videre tilskudd til Kvæfjordløyper og til andre tilsvarende driftstilskudd til idretts- og fritidstiltak som gagner allmennheten.

Søknad om kulturmidler medregnet arrangementsstøtte og driftsstøtte skal så langt mulig inneholde:

 • Søkers fullstendige navn, adresse, organisasjonsnummer, bankkontonummer.
 • Kontaktinformasjon i form av navn på ledende person(er), telefon, epostadresse.
 • Om søker er tilsluttet annen hovedorganisasjon.
 • Oversikt over gjeldende valgte styre(medlemmer).
 • Medlemstall ved siste årsskifte, herunder spesifisert medlemmer 0-7 år, 8-18 år og over 18 år.
 • Aktivitetsomfang skissert i form av antall medlemsmøter og styremøter siste år og med tilsvarende aktivitetsplan for inneværende år.
 • Hvilke typer aktiviteter som søker i hovedsak ivaretar/driver.
 • Oversikt over eventuelle tilskudd innvilget av kommunen siste kalenderår.
 • Hovedtall fra sist vedtatte årsmelding og reviderte regnskap.
 • Dersom årsmøte har fattet vedtak om inneværende års budsjett legges dette ved.

Søknad skal dateres og signeres av den som har fullmakt til å representere søker. Kommunen kan be om supplerende opplysninger til søknad.

Søknad merket «Kulturmidler» sendes til:
Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
..alternativt og like gjerne til: postmottak@kvafjord.kommune.no

Søknadsfrister:

Generelle kulturmidler - søknadsfrist 15.mai

Arrangementsstøtte - søknadsfrist 15.september. 

Driftsstøtte - søknadsfrist 15.september.