Målgruppe:

Tjenesten yter hjelp til personer som trenger pleie og omsorg i hjemmet. Dette gjelder både kommunens innbyggere og personer som oppholder seg midlertidig i kommunen.

Tjenesten omfatter:

Dette kan for eksempel være:

 • personlig hygiene
 • toalettfunksjoner
 • av- og påkledning
 • kartlegging av ernæringsstatus og kostveiledning
 • sykepleie og oppfølging og observasjon av forordnet medisinsk behandling som må utføres i hjemmet som for eksempel medisiner, sårbehandling, surstoff, administrering av medisinsk/teknisk utstyr
 • råd, hjelp og veiledning som bidrar til aktivitet, slik at du klarer mer selv
 • lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tjenesten utføres av helsepersonell og er en døgnbasert tjeneste.

I forbindelse med høytider og ferieavvikling kan det bli avvik på faste rutiner.

Tjenesten omfatter ikke:

 • Personer som uten videre problemer kan få utført tjenesten ved legekontor. Dette gjelder for eksempel sårskift, injeksjoner og blodprøver
 • Følgetjeneste til lege/spesialisthelsetjenesten med mindre det er tungtveiende årsaker til at dette må gjøres
 • Vask og fortløpende renhold i hjemmet (se tjenestebeskrivelse for praktisk bistand/ hjemmehjelp for slike tjenester)

Brukers ansvar:

 • Bruker er pliktig å holde avkjørsel/adkomstvei måket for snø og sørge for at det blir strødd
 • Bruker eller pårørende plikter å gi beskjed dersom bruker innlegges i sykehus, reiser bort etc.
 • Bruker må være forberedt på å få montert nøkkelboks dersom bruker ikke kan låse opp selv
 • Bruker har plikt til å legge forholdene til rette for hjemmetjenesten slik at vi kan utføre arbeidet i tråd med Arbeidsmiljøloven

Søknadsskjema Kommunen har eget søknadsskjema som må fylles ut og underskrives av søkeren, dette finner du på kommunens hjemmeside. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt om alle forhold de blir kjent med og skal sikre at opplysningene ikke kommer uvedkommende for øre (jfr. Forvaltningsloven § 13.)

Søker vil få besøk av ansatt i sykepleietjenesten eller omsorgsgruppe for å vurdere behov. Etter hjemmebesøket får søker utskrift av vedtak om hvilke oppgaver han/hun har fått innvilget hjelp til. Vedtaket er tidsbegrenset, og før fristen går ut blir det foretatt en ny vurdering om man fortsatt har behov for hjelp (redusert, uforandret eller økt behov).

Søkerens underskrift på søknaden gir kommunen rett til å innhente opplysninger om søkerens helse samt inntektsforhold. Søknaden behandles konfidensielt (jfr. Lov om personvern).

Klagemulighet:

Klage på vedtak må fremmes innen 3 uker fra du har mottatt det. Klagen kan rettes muntlig eller skriftlig til Helse- og omsorgssjefens kontor hvor klagen vil bli behandlet. Opprettholdes vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Troms.