Dispensasjon fra arealplanen

Planen viser hvordan eiendommen din kan utnyttes, og er juridisk bindende. Dersom du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanen har bestemmelser om, må det søkes om dispensasjon eller endring av planen. 

Alle arealplaner har vært gjennom en politisk prosess der naboer, offentlige- og private organisasjoner som har hatt interesse av planen, har fått mulighet til å medvirke i planleggingen. En plan skal være forutsigbar, slik at folk skal kunne vite hva som gjelder for sitt område. Dispensasjon fra arealplan skal derfor unntaksvis benyttes. 

Kommunen kan gi dispensasjon dersom:

  • Hensikten med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene

Dispensasjonssøknaden skrives som vanlig brev og legges ved sammen med nabovarsel og søknad om byggetilltaket. Søknaden skal si hva det søkes om dispensasjon fra, og en begrunnelse for hvorfor det søkes dispensasjon.