Før var Sivilforsvarets viktigste oppgave å beskytte sivilbefolkningen mot krigsfarer. Nå er aktivitetene i særlig rettet inn mot større branner, flom, ras, oljeutslipp og søk etter savnende personer. Sivilforsvaret driver opplæringsvirksomhet innen redningstjeneste og sivil beredskap, måler radioaktivt nedfall, forvalter regelverk for tilfluktsrom og har ansvar for varsling av befolkningen ved overhengende fare både i fred og krig. Etaten er ressursleverandør til internasjonale, humanitære operasjoner.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap , og er inndelt i 20 distrikter som dekker hele landet.