Dette kan inkludere tiltak der formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, og bidra til at regionen og lokalsamfunnet blir mer attraktiv å bo i og flytte til. Samlet støtte fra fondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av kapitalbehovet i et prosjekt. Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering eller til løpende drift og ordinære investeringer i bedrifter.

Tiltak i tråd med prioriteringene i strategisk næringsplan for Kvæfjord Kommune vil vektlegges. I vurdering av søknaden vil vi også vektlegge hvordan bedriften gjennom etableringen/tiltaket/investeringen tenker å bidra til å nå FNs bærekrafts mål. 

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond må søkes via, www.regionalforvaltning.no og også slutt rapporteres her. Søknadsmalen i regionalforvaltning må fylles ut fullstendig. Ved spørsmål, ta kontakt med næringsrådgiver Ellen Eliseussen. 

Hvilken støtte kan innvilges?

Midler fra det kommunale næringsfondet deles inn i fem kategorier. For små og mellomstore bedrifter (SMB) gjelder et øvre tak for støtte fra næringsfondet målt i prosent av kostnadsgrunnlaget for prosjektet.

 

Investeringsstøtte  inntil 30 % av investeringen
Støtte til opplæringinntil 40 % av kostnadene
Støtte til forskning og utvikling, før konkurransestadietinntil 40 % av kostnadene
Støtte til industriell forskning og tekniske forstudierinntil 65 % av kostnadene
Bagatellmessig støtteinntil 100 % 

 

Skjønnsmessig støtte uavhengig av type kostnader og virksomhet.

Tilskuddsramme

I Kvæfjord kommune har vi satt av kroner 700.000,- til kommunalt næringsfond i 2023, samt restmidler fra 2022 på kr. 461.891, - Totalt ramme for 2023 er på kr. 1.161.891.

Makstilskudd per søker kr. 200.000, -

Utbetaling av tilskuddene

Tilskudd utbetales etterskuddsvis, men kommunen kan likevel foreta delutbetaling(er) etter hvert som tilskuddsmottaker dokumenterer framdrift i gjennomføringen av tiltaket. Det kan også utbetales inntil 15 prosent av tilskuddet ved oppstarten av tiltaket, dersom det anses nødvendig for at prosjektet skal komme i gang.

Formannskapet forutsetter at bedrifter som får tilskudd fra næringsfondet fortsetter sin drift i Kvæfjord kommune. Ved flytting eller avvikling i løpet av tre år avkortes tilskuddet forholdsmessig.

Søknadsbehandling

Kvæfjord kommune opererer ikke med søknadsfrist for næringsfond, men tar søknader til løpende behandling i formannskapet, som har status som kommunalt næringsutvalg. Det må regnes med saksbehandlingstid på inntil en måned.

Ta gjerne kontakt med kommunen både i prosessen med forretningsutvikling og når du skriver søknad om støtte. Næringsrådgiver Ellen Eliseussen treffes på rådhuset eller på telefon 919 14 204 og e-post ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no.