Elektronisk behandling av kabelpåvisning, offentlig gravesøknad og VA-melding:

Hensikten med elektronisk behandling er å sikre en ensartet behandling.

Den elektroniske gravemeldingstjenesten vil gi informasjon om ledning/kabelnett til Kvæfjord kommune (gatelys og VA-anlegg) og de fleste private kabeleiere.
Registrering og henvendelser gjøres på www.ledningsportalen.no

Det gjøres oppmerksom at «Gravemelding/kabelpåvisning» gjelder kun bestilling av kart og påvisning over eksisterende infrastruktur i et område. Dersom det skal graves i offentlig veg eller i nærheten av offentlig VA-ledning må det leveres «Offentlig søknad – vei/VA». Graving i forbindelse med private vann- og avløpsledninger (stikkledninger) knyttet til kommunalt vann- og avløpsnett krever at det leveres VA-melding. Levering av VA-melding gjøres gjennom «Offentlig søknad – vei/VA».

Det vil fortsatt være entreprenørens ansvar å kontakte andre kabelnetteiere for avklaring og eventuell påvisning i graveområdet.

Kabel/netteiere det kan være nyttig å kontakte i den forbindelse vil være:

Forsvaret epost: iktservicedesk@mil.no

Statkraft (fjernvarme): info@statkraft.no

  • Kabeltv-selskaper

Det gjøres oppmerksom at ovennevnte liste kun er ment som et hjelpemiddel og at det kan være andre kabel/netteiere som også må kontaktes.  

Samtidig som den elektroniske behandlingstjenesten trer i kraft, vil det også publikumsportalen kvafjord.gravearbeider.no aktiveres. Her vil det bli mulig for alle å sjekke hvor og hvem som graver i kommunal grunn, samt tidsperiode for graving.