Barnevernets oppgaver

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg og beskyttelse til rett tid, samt å bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse (Lov om barnevern § 1-1)

Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barnevernmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i lov om barnevern, ikrafttredelse 01.01.23.

Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet har et generelt overordnet ansvar for barnevernet, mens forvaltningen av barnevernet i hovedsak er lagt til den kommunale barneverntjenesten og til Barne, ungdoms- og familieetaten. (Bufetat)

Barnevernets viktigste oppgave:

Ta vare på utsatte barn

Barneverntjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Den skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Å gi hjelp og støtte

Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forholdene i hjemmet har særlige behov. Hjelpen kan gis i form av: Råd og veiledning / ulike hjelpetiltak som trivselsperson (før kalt støttekontakt), besøkshjem, barnehageplass ved særskilte behov m.m.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/barn tiltak og institusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldres samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

Har du bekymringer vedrørende barn /unge, kan du ta kontakt!

Barneverntjenesten har kontor i Servicebygget, Hans Egedesvei  på Borkenes, i samme bygg som Nav

Akuttberedskap utenom ord. arbeidstid

Kvæfjord kommune har inngått avtale med Harstad kommune om kjøp av akuttberedskap i barneverntjenesten.

Barneverntjenesten er nå tilgjengelig også utenom ordinær arbeidstid, på vakttelefon nummer: 916 27 960

For barn

Om du har noe på hjertet, og ikke vil snakke med foreldrene dine om det, er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne. Det er mange voksne som bryr seg om deg.

Du kan ringe oss på telefon 770 23 320 eller 770 23 000 på hverdager fra kl  09:00 - 15:00. Dersom du har akutt behov for hjelp fra barnevernet kan du ringe vakttelefon 916 27 960 utenom kontortid, både på hverdager og i helger.

Hva kan du gjøre om du ikke har det bra hjemme:
Om du ikke vil snakke med foreldrene dine om det, er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne. Det er mange voksne som bryr seg om deg.

Du kan for eksempel snakke med:

  • Læreren din
  • Helsesøster på skolen
  • Treneren eller lederen på klubben
  • Naboen
  • Foreldrene til en venn
  • Kontakte barneverntjenesten

Hvis du ikke har lyst til å snakke med voksne du kjenner, er det veldig bra at det finnes hjelpetelefoner for barn.

Du kan ringe Barnas hjelpetelefon 116 111 eller du kan chatte med Røde kors; Kors på halsen tlf 80 03 33 21

For de voksne

Noen ganger ser vi at barn ikke får den omsorgen vi mener de burde hatt. Og noen ganger kjenner vi på at det kan være situasjoner som kan være vanskelig å håndtere.

Hva kan du gjøre dersom du synes noe er vanskelig å håndtere, når det gjelder barnet ditt
Du kan snakke med:

Helsestasjonen
De gir råd om barn og helse, barneoppdragelse og samspill i familien. Alle foresatte kan ta direkte kontakt med helsestasjonen

Fastlegen
Fastlegen kan henvise videre dersom du har behov for hjelp fra andre instanser, f eks den lokale rus- og psykiatritjenesten, til Barne- og ungdomspsykiatrien eller til Voksenpsykiatrien.

Familievernkontor
Familievernkontoret i Harstad gir hjelp ved samværsproblemer, ved konflikter om barn etter samlivsbrudd og ved sinnemestring. Barneverntjenesten har avtale med Familiekontoret dersom nødvendig med henvisning dit. Tlf: 466 15 640 og 466 15 650.

Barnevernet i Kvæfjord: Der kan du snakke med snakke med saksbehandlere, fagleder eller med enhetsleder. Tlf nr 770 23 320 i åpningstid. Dersom akutt situasjon oppstår kan du ringe barnevernets vakttelefon nr 916 27 960 (Telefonen besvares av ansatte i barneverntjenesten) eller du kan ringe politiet tlf nr 02800.

Enhetsleder: Anniken Johansen, tlf. 770 23 320
Fagleder: Ann Kristin Hansen, tlf. 770 23 320