Anskaffelse av avfallsbeholder

Avfallsbeholderen skal anskaffes og eies av kommunen. Den er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når avfallsbeholderen må repareres eller fornyes, og foretar reperasjon og utskifting etter behov. 

Hver enkelt avfallsbeholder til husholdningene er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold. 

Abonnenter kan inngå avtale om å dele en eller flere avfallsbeholdere med nabo(er) der det er naturlig og hensiktsmessig. Dette må avklares med kommunen. Kommunen kan pålegge abonnementer å bruke felles avfallsbeholdere og lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig. 

Plassering av avfallsbeholder

Alle avfallsbeholdere skal plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal avfallsbeholderen plasseres på en for abonnementen og renovatøren lett tilgjengelig plass, synlig fra veg og på et plant og fast underlag.

Større avfallsbeholdere som konteiner/felleskonteiner plasseres på fast dekke, alltid plassert med løftehåndtak ut, med lokket lukket og om mulig under tak. 

Abonnenten har ansvar for at avfallsbeholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveie fra oppsamlingsplass eller hentested, og sørge for å etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid. 

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av avfallsbeholderen og atkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vintertid skal atkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. Avfallsbeholdere med hjul må plasseres slik at hjulene ikke fryser fast i underlaget.

Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulemping fra husdyr. Dersom plasseringen av avfallsbeholderen utgjør en skaderisiko, forringer renovatørens arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan det kreves at enhetene omplasseres. 

Henteavstand

Avfallsbeholder skal være satt fram til kjørbar vei (veikant/fortauskant) på tømmedagen. Avfallsbeholderen skal alltid plasseres med fronten ut mot kjørbar veg. Abonnenten skal sørge for at beholderen blir satt tilbake etter tømming. Lengste avstand er 10 meter. Abonnenter som ønsker godkjent oppsamlingsplass lengre fra vegkant, dog maksimalt 10 meter, må sende skriftlig begrunnet søknad. dispensasjon er begrenset til maksimalt 5 år. 

I områder hvor det er avsatt felles avfallsbeholder, kan kommunen henvise til å benytte disse. 

Bruk av avfallsbeholderen

Avfallsbeholderen skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulemoe under håndteringen. Særlig fuktig avfall innpakkes før plassering i avfallsbeholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i avfallsbeholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamlingen. 

Flytende avfall skal ikke legges i avfallsbeholderen. I avfallsbeholderen må det visere ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall. 

I avfallsbeholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennende avfall. Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer. Avfallsbeholderen må ikike overfylles eller pakkes så fast at tømmingen vanskeliggjøres og den skal ikke fylles mer enn at lokket går igjen. Vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Det skal holdes god orden rundt avfallsbeholderen, og avfallet skal ligge løst. Abonnenten sørger selv for tilstrekkelig renhold av avfallsbeholderne. Ved utilstrekkelig renhold kan kommunen besørge beholderne rengjort, og fakturere abonnenten for utført ekstraarbeide.