Grenseavklaring

Er det tvist eller tvil mellom naboer om hvor en eksisterende grense går, kan du rekvirere oppmålingsforretning over hele eiendommen eller over en del av grensen. Grensene vil normalt bli klarlagt gjennom en oppmålingsforretning. Til denne vil alle aktuelle naboer blir innkalt. Normalt vil det i en slik sak bli oppnådd enighet mellom naboene. Det blir ført en protokoll fra oppmålingsforretning som forteller hva partene har blitt enige om. Grensen blir så målt og kartfestet og registrert i matrikkelen. Det vil bli utsendt nye matrikkelbrev til partene. Dersom enighet ikke blir oppnådd i en oppmålingsforretning, kan du kreve å få saken løst som en grensegangssak av jordskifteretten.

Grensepåvisning

Dersom du har ønske om å få påvist og eventuelt merket en grense som er nøyaktig kartfestet gjennom tidligere avholdt oppmålingsforretning, kan du rekvirere en grensepåvisning hos oss. Naboer varsles på forhånd og det avholdes et møte i marken med partene til stede. Vi vil da bruke koordinatene som finnes i våre arkiver, stikke disse ut og merke grensen.

Sammenslåing

(Matrikkelova §18, Matrikkelforskriften § 43)
Flere eiendommer som har samme eier, kan kreves sammenslått. Den sammenslåtte eiendommen bør normalt bli ett sammenhengende areal. Det er en stor fordel om eiendommer som eies og brukes som en enhet blir sammenslått til ett bruksnummer. Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel (er eier) til de aktuelle parsellene.
En forutsetning for å kunne gjennomføre en sammenslåing er at parsellene har de samme heftelsene eller er heftelsesfrie. Sammenslåing kan kreves ved å sende inn utfylt skjema (Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter) for sammenslåing til oppmålingsmyndigheten for behandling. Dersom vilkårene for sammenslåing er tilstede, fører kommunen sammenslåingen inn i matrikkelen og sender melding om dette til tinglysingen. Så snart kommunen har fått melding om at tinglysingen er utført, fullfører kommunen matrikkelføringen av sammenslåingen og utsteder et matrikkelbrev til søkeren, jf. matrikkelloven § 24. Tjenesten er gebyrfri.

Grensejustering

(Matrikkellova §16, Matrikkelforskriften § 34)
Eksisterende, uhensiktsmessige grenser kan justeres slik at de passer bedre med det formålet en eiendom skal brukes til. Ved en slik justering kan bare små arealer overføres mellom de berørte eierne. Justeringen skjer i en oppmålingsforretning, enten som en separat forretning eller som et element i en forretning som omfatter flere temaer. Under en forretning må alle berørte parter være til stede og samtykke i at justeringen kan finne sted. Det er bestyreren av forretningen som avgjør om justeringen kan finne sted.

Tinglysing

All tinglysing ble fra 2007 overført til Statens Kartverk. Alle spørsmål om tinglysing, utfylling av skjema, heftelser, rettigheter o.l. må derfor rettes dit.

Ring Tinglysingstelefonen 08700 (08.00-14.00) eller se følgende nettside: http://www.tinglysing.no/

Dokumenter sendes til Statens Kartverk Tinglysing, Postb. 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS