Rettigheter etter Opplæringsloven:

Behovet for logopedhjelp ses i sammenheng med barnets utvikling eller elevens opplæring. Logopedhjelp kan være en del av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (se Barnehagelovens § 19a) eller spesialundervisning i grunnskolen (se Opplæringsloven § 5.1). Logopedhjelp kan også være den eneste spesialpedagogiske hjelpen eller spesialundervisningen for barnet/eleven.

Voksne kan i enkelte tilfelle ha rett til logopedhjelp etter Opplæringsloven § 4A.2. Dersom sakkyndig vurdering fra PPT tilrår logopedhjelp etter denne loven, plikter kommunen å gi slik hjelp. Det gjøres ved egen tilsatt logoped eller ved å kjøpte tjenester eller audiopedagogtenester fra andre.

Rettigheter etter Folketrygdloven:

Ved behandling eller etterbehandling av sjukdom eller skade, kan en få stønad til undersøking og behandling hos logoped og audiopedagog frå Helfo.

For å ha rett til slik hjelp, er det en avgjørende betydning etter Trygdelovens § 5-10 "Behandling av språk- og taledefekter" at behovet for logopedhjelp skyldes "sykdom, skade eller lyte". Eksempler på sykdom, skade eller lyte kan være stamming, organiske stemmevansker eller følgetilstand etter hjerneslag.

Om ansvarsforholdet mellom skoleeier og NAV HELFO når det gjelder retten til logopedhjelp  kan du lese om på utdanningsdirektoratets hjemmeside.  Hovedinnholdet i artikkelen dreier seg om at Fylkesmannen i Vestfold har bedt Utdanningsdirektoratet klargjøre forholdet mellom logopedhjelp som kommunen har ansvar for, og logopedbehandling som følge av sykdom, skade eller lyte som NAV HELFO har ansvar for.

Ved behov for logoped i Kvæfjord kommune kan du ta kontakt med oppvekstkontoret, tlf. 77 02 31 94.