Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Kvæfjord

Skrevet 22. februar 2017.

Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget, barnehagens åpningstid.

1 EIEFORHOLD

Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Kvæfjord kommune.

2 STYRING OG ORGANISERING

Levekårsutvalget har, på vegne av kommunestyret, ansvar for planlegging, drift og tilsyn med barnehagene.

Administrativ styring av barnehagene er tillagt kultur- og oppvekstsjefen.

3 FORMÅL

Barnehagene drives i samsvar med:

Den til enhver tid gjeldende Lov om barnehager

Forskrifter gitt med hjemmel i loven, herunder "Rammeplan for barnehager"

Vedtekter for kommunale barnehager

Årsplan for den enkelte barnehage

Budsjettvedtak

Øvrige kommunale vedtak vedrørende barnehagedrift.

4 BARNS OG FORELDRES MEDVIRKNING

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Jfr Lov om barnehager §3.

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jfr Lov om barnehager §4.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen.

Foreldrerådet er en viktig arena for brukermedvirkning i barnehagen.

Foreldrerådet kan fremme saker til samarbeidsutvalget.

Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Samarbeidsutvalg

Kommunestyret har vedtatt følgende sammensetning av samarbeidsutvalgene i de kommunale barnehagene:

2 representanter med vararepresentant valgt av og blant foreldrerådet

2 representanter med vararepresentant valgt av og blant de ansatte

2 representanter med vararepresentant valgt av eier, hvorav kommunestyret oppnevner den ene representanten. Den andre eierrepresentanten er styrer for barnehagen.

I enavdelings barnehager velges 1 representant fra hver gruppe.

Representantene for foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen, mens eiers representant valgt blant politikerne følger valgperioden.

Samarbeidsutvalget velger selv leder og nestleder. Styrer i barnehagen er sekretær.

Når det foretas avstemning i samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget er en viktig arena for brukermedvirkning i barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldre. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, økonomiplan, driftsendring, arealutnyttelse m.m.

Samarbeidsutvalget skal se til at barnehagen drives innenfor de rammer som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Det skal legges ved en uttalelse fra samarbeidsutvalget dersom det søkes om dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning.

Samarbeidsutvalget vedtar årsplan for barnehagen

De som møter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.

5 OPPTAK AV BARN

5.1 - Generelt

Søknad om opptak til barnehage skjer på eget skjema som fås ved kommunens servicekontor eller i barnehagene. Utfylt søknad sendes Kvæfjord kommune, kultur- og oppvekstsjefen.

Søknadsfrist og andre nødvendige opplysninger gjøres kjent ved annonsering i lokalpressen.

Styrerne foretar innstilling til opptak av barn.

Administrasjonen foretar opptak til barnehage.

Vedtak om tildeling av barnehageplass er å betrakte som enkeltvedtak, og kan, etter gjeldende klagebestemmelser, påklages til klagenemnda i slike saker.

5.2 - Søknad

Søknad om opptak til barnehage skjer på eget skjema som fås ved kommunens servicekontor eller i barnehagene. Utfylt søknad sendes Kvæfjord kommune, kultur- og oppvekstsjefen.

Søknadsfrist og andre nødvendige opplysninger gjøres kjent ved annonsering i lokalpressen.

Styrerne foretar innstilling til opptak av barn.

Administrasjonen foretar opptak til barnehage.

Vedtak om tildeling av barnehageplass er å betrakte som enkeltvedtak, og kan, etter gjeldende klagebestemmelser, påklages til klagenemnda i slike saker.

5.3 - Kriterier for opptak

Ved opptak prøver en så vidt mulig å følge skolekretsinndelingen.

Som hovedregel bør det så vidt mulig legges vekt på at aldersspredningen i barnehagegruppene blir noenlunde jevn, og at de sammensettes av barn med ulik bakgrunn. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes plass, har etter søknad til hovedopptak, rett til plass i barnehage fra august, jfr Lov om barnehager § 12.

Der barn står likt, vil en ta hensyn til søsken og prøve å samle disse i samme barnehage.

For øvrig gjøres opptak etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

A:

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon: Skriftlig tilråding fra sakkyndig instans, herunder lege, fysioterapeut,

PPD ev andre.

B:

Barn som omfattes av omsorgsvedtak og andre vedtak fattet av fylkesnemnda i medhold av Lov om barneverntjenester, §§ 4-12 og 4-4, fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage.

Dokumentasjon: Utskrift av fylkesnemndas vedtak.

C:

Barn som omfattes av vedtak fattet av barneverntjenesten i medhold av Lov om barneverntjenester, §4.-4, andre ledd.

Dokumentasjon: Utskrift av barneverntjenestens vedtak.

D:

Barn fra familier som har store belastninger pga sykdom eller funksjonshemming.

Dokumentasjon: Skriftlig tilråding fra sakkyndig instans. Sakkyndig instans kan være lege, fysioterapeut, ev andre. Dokumentasjonen må bekrefte foresattes behov for daglig avlastning.

E:

Når det gjelder 5-åringene bør en ta hensyn til at barnet kan ha særlig behov for barnehagetilbud før det begynner på skolen.

F:

Barn fra andre land/kulturer bør prioriteres.

G:

Barnet mangler tilsyn fordi:

Forsørgeren er enslig og er/skal under utdanning.

Forsørgeren er enslig og er/skal ut i arbeidslivet.

Som enslig forsørger regnes en foresatt som ikke er gift, ikke har inngått partnerskap eller ikke er samboende.

Dokumentasjon: Det skal forevises dokumentasjon på skolegang.

H:

Barnet mangler tilsyn fordi:

Begge foreldre er på skole

En av foreldrene er på skole, den andre i arbeid

Begge foreldre er i arbeid.

Dokumentasjon: Det skal forevises dokumentasjon på skolegang.

5.3 OPPTAKSPERIODE, PERMISJON OG OPPSIGELSE

5.3.1 - Opptaksperiode

Opptak av barn gjelder vanligvis fra opptakstidspunkt og fram til opplæringspliktig alder, dersom ikke annet fremkommer særskilt gjennom tildelingsbrev.

Barnehageplass betinges av at barnet bor i kommunen. Administrasjonen kan vurdere å fravike regelen dersom det er ledig kapasitet i barnehagene eller pga andre særlige forhold.

Dersom barnet får innvilget utsatt skolestart, beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad.

5.3.2 - Permisjon

Administrasjonen kan innvilge søknad om permisjon fra barnehageplass for ett barnehageår, eller for en del av året dersom permisjonen gjelder ut det aktuelle barnehageåret.

Søknad om permisjon fra deler av plass vurderes særskilt.

Det innvilges ikke hel eller delvis permisjon etter 31.mars i barnehageåret.

Permisjon innvilges bare dersom barnet har tatt i bruk barnehageplassen.

 

5.3.3 - Oppsigelse

Banets foresatte må si opp plassen skriftlig med minst 1 mnd varsel.

Når forholdene ligger til rette for det, og administrasjonen samtykker, kan oppsigelsestiden forkortes.

Oppsigelse kan likevel ikke iverksettes etter 31.mars i barnehageåret.

Ved flytting fra kommunen har administrasjonen fullmakt til å fravike oppsigelsesregler.

6 ÅPNINGSTID M.V.

Barnehagenes åpningstid fastsettes til 07.00 – 16.30. Administrasjonen har fullmakt til å dispensere fra dette når det er hensiktsmessig, ønskelig og/eller mulig.

Barnehagens åpningstid er en avtale mellom kommunen og foreldre, og skal overholdes av begge parter. Skjer det gjentatte brudd på slik avtale, for eksempel for sent hentede barn gjentatte ganger, kan det i ytterste konsekvens føre til oppsigelse av plass.

Det forutsettes at de som får barnehageplass nytter plassen fullt ut. Ved stort fravær som ikke kan grunngis med sykdom eller lignende kan barnehageplassen stå i fare.

Samlet fravær uten grunn må ikke overstige 4 uker i løpet av en periode på 3 mnd.

Dersom det oppstår hendelser som gjør at barnehageplassen ikke kan nyttiggjøres over lengre tid, for eksempel plutselig sykdom eller liknende, gis administrasjonen fullmakt til å vurdere om det skal gis betalingsfritak. Det vil, i slike tilfeller, stilles krav om dokumentasjon i form av legeerklæring eller liknende.

Når det gjelder formelle/uformelle møter mellom barnehagen og foreldre/foresatte, vises det til årsplan for den enkelte barnehage. Dette kan være foreldresamtaler, foreldremøter, foreldrekafFe, dugnader og lignende.

7 FERIEAVVIKLING M.V.

Barn skal ha fri fra barnehagen minst 4 uker pr år. Tre av ukene må fortrinnsvis tas sammenhengende i perioden 20. juni – 20. august. Barna kan i denne perioden holdes borte fra barnehagen i lengre tid, men en slik forlenget ferie gir ikke reduksjon av oppholdsutgifter.

Hvis barna skal avvikle ferie i et annet tidsrom enn nevnt foran, må skriftlig søknad sendes barnehagen i god tid for å få det godkjent som ferie.

Behov for barnehageplass i feriemånedene registreres sist i april hvert år. Barnehagene må ordne det slik at alle som har behov for barnehageplass i sommermånedene er sikret dette.

Personalet deles i feriepuljer, bemanningen settes opp i forhold til registrert behov.

Julaften, nyttårsaften og alle bevegelige helligdager er barnehagen stengt for barn.

Dagen før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

I forbindelse med jul og påske vil behov for barnehageplass bli registrert da personalet avvikler avspasering for medgått møtetid i forbindelse med personal- og foreldremøter.

Barnehagens tilsatte har 5 planleggingsdager pr. år. Det vises til fastsatt barnehagerute. De 5 planleggingsdagene legges fortrinnsvis samtidig med planleggingsdagene i grunnskolen. Disse planleggingsdagene gir ikke grunnlag for reduksjon i foreldrebetalingen, jfr neste side.

8 BETALINGGSATSER

Betalingssatsene fastsettes årlig av kommunestyret. Det praktiseres søskenmoderasjon etter nærmere regler fra kommunestyret.

Det betales for 11 mnd og det forutsettes at barnet har ferie minst 4 uker pr år, jfr pkt 7. Av praktiske årsaker er august betalingsfri måned.

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp, og som får dette tilbudet i barnehage, skal ha reduksjon i foreldrebetalingen tilsvarende antall timer med spesialpedagogisk hjelp, jfr. opplæringsloven §5-7.

Ekstraordinær stenging av barnehagen utover 3 sammenhengende dager, for eksempel pga streik eller skade på bygning, medfører tilsvarende reduksjon av foreldrebetalingen.

Henting av barn etter kl 16.30 medfører overtid for de ansatte. Ved gjentatte ganger for sent hentede barn vil det bli sendt krav om betaling av overtid for de ansatte.

Betaling for opphold i barnehage skal finne sted innen forfallsdato til Kvæfjord kommune. Dersom det ikke er betalt for barnehageoppholdet innen 2 måneder etter hovedforfall vil barnehageplassen bli sagt opp, jfr lov om renter ved forsinket betaling av 17.12.76 nr 100 samt inkassoloven av 13.05.88 nr 26 med forskrift.

Ut fra intern arbeidsfordeling i administrasjonen, håndterer kommunens økonomikontor alle forhold vedr betaling for barnehageplasser.

9 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Kunnskapsdepartementets veiledende normer for arealkrav i barnehager settes som normalnormer for Kvæfjord kommunes barnehager, pt slik:

Arealutnytting inne:

4 m2 for barn over 3 år

5,3 m2 for barn under 3 år

Arealutnytting ute:

Minimum 6 ganger leke- og oppholdsareal.

Uteområdet skal være egnet til allsidig lek og utfoldelse.

10 HELSE OG HYGIENISKE FORHOLD

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse, jfr Lov om barnehager § 23. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte på fastlagt skjema. Bestemmelsene skal sikre at barnehagen får de opplysninger den har behov for i det daglige arbeidet med barnet.

Barnehagens styrer avgjør om et barn på grunn av sykdom, midlertidig eller inntil en uke, ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

Ved ulykker, sykdom eller mistanke om epidemi, avgjør styreren om lege må kontaktes. Foreldrene varsles omgående.

Krav om helsevern i barnehager er hjemlet i "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m." I følge forskriftens § 1 er formålet å bidra til at miljøet i bla barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade.

I følge barnehagelovens § 23 har barnehagens personale plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

I følge Lov om barnehager § 19 skal den som arbeider i barnehage legge fram tilfredsstillende politiattest.

Det er innført totalt røykeforbud i kommunens barnehager. Forbudet gjelder også for barnehagens uteområde.

Helsemyndighetene i kommunen har tilsyn med helse og hygieniske forhold i barnehagene.

Barn i barnehager drevet av kommunen er ulykkesforsikret.

Forsikringen gjelder

innenfor barnehagens område i ordinær barnehagetid

på direkte vei til/fra hjemmet

utflukter, reiser arrangert av barnehagen.

Kommunens forsikring dekker medisinsk invaliditet inntil 5G, og dødsfall med 1G. Fritidsaktiviteter i kommunal regi dekkes ikke av kommunens forsikring.

11 SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER

Når det gjelder barn som har eller står i fare for å utvikle funksjonshemming, skal barnehagens styrer, etter samtykke fra foreldre/foresatte, ta initiativ til den nødvendige kontakt med helsetjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste o.a.

Barnehagen skal samarbeide med skolen for å sikre god overgang fra barnehage til skole.

Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysningene skal normalt gis av styrer, jfr Lov om barnehager § 21.

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side, jfr. Lov om barnehager § 22.

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former fro alvorlig omsorgssvikt, jfr Lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12.

Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jfr Lov om barneverntjenester § 4-24.

Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av Lov om barneverntjenester, plikter personalet å gi slike opplysninger.

Opplysningene skal normalt gis av styrer.

12 TAUSHETSPLIKT

For virksomheter etter Lov om barnehager gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende, jfr Lov om barnehager § 20.

13 KOMMUNENS INTERNKONTROLLSYSTEM

Barnehagene drives i samsvar med kommunens internkontrollsystem, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og eventuelle andre forskrifter og bestemmelser som er gjeldende eller som måtte bli gjort gjeldende.

14 GODKJENNING

Disse vedtekter er godkjent av Kvæfjord kommunestyre i møte den 19.06.2000, sak 47/00., og oppdatert administrativt siste gang februar 2017.

Publisert | Oppdatert 04. juni 2019