I mars 2015 startet et toårig nydyrkingsprosjekt i regi av Kvæfjord kommune. Prosjektet er jobbet frem med tilslutning fra alle politiske parti i kommunen. Norsk landbruksrådgiving Nord Norge, en rådgivingsenhet for Nordland, Troms og Finnmark har sammen med ei styringsgruppe ansvaret for prosjektgjennomføringen. Prosjektleder er Ingvild Lauvland Høie, og prosjektledelsen er ei 40% stilling.

Nydyrkingsprosjektet i Kvæfjord har per mai 2018 gått i litt over tre år. 
Hovedmålene til prosjektet har vært å:

  • bidra til å finne system og metoder for årlig utvidelse av dyrkaareal i kommunen
  • gjøre eksisterende bruk mer robust
  • nærme seg egendekning av grovfôr i kommunen, behov for ca 3000 dekar nydyrking

Hva har skjedd i prosjektet siden mars 2015?

I kartleggingsarbeidet fremheves det en etterspørsel etter snaue 3.000 dekar dyrka mark. Status på søknader og godkjente nydyrkingsarealer i prosjektperioden frem til nå viser at ca. 400 dekar er ferdig dyrka, og at ca. 1.200 dekar er søkt omdisponert.

Flere nyoppstartinger og økt rekruttering og videreutvikling av landbruksforetak. Prosjektet har vært en vitamininnsprøyting for hele næringa!

Tilpasset avtaleverk er utarbeida og tatt i bruk.

Konsekvensutredning i et område i Borkenesmarka på ca. 2500 dekar, i august 2016. Konsekvensutredninga har tydelig pekt på aktuelle arealer for nydyrking. Kommunen har fått henvendelser om overføring av kunnskap om prosjektet. Det er stor offentlig interesse, både fra kommuner og på fylkesnivå.

Kontakt med aktuelle grunneiere i kommunen, intensivert i løpet av 2017.

Det er laget kart for fokusområder i kommunen. Arbeid med opprusting av vei i Borkenesmarka, inn til dyrkbare arealer. Befaring og finansieringsmuligheter. Dialog med ulike veilag og grunneierforeninger. Planlegging og forberedelse til naturkartlegging av hele den nordlige delen av Hinnøya. Samarbeid med Harstad kommune. Miljødirektoratet/ Ecofact gjennomfører kartlegginga sommeren 2018.

I tillegg til arbeid med nydyrking i hele Kvæfjord, er det aktuelt å reetablere gammel landbruksjord som ikke lenger er i drift. Vi skal jobbe for et mer miljøvennlig landbruk i Kvæfjord ved blant annet å redusere transportavstander.

Prosjektet er en av de underliggende årsakene til optimisme i landbruket i kommunen. Vi vil fortsette å bidra til å bygge et godt omdømme i Kvæfjord!

Eier du jord som du kunne tenke deg å leie ut eller selge til dyrkingsformål?  Ta kontakt!

Kontakt:

Prosjektleder Ingvild Lauvland Høie
Epost: ingvild.Lauvland.Hoie@kvafjord.kommune.no
Mob.: 958 81 365