Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

Der det foreligger en godkjent plan skal søknadspliktige tiltak utføres i henhold til denne. Teknisk kontor behandler private reguleringsforslag og  legger dem eventuelt frem for teknisk utvalg som avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret er godkjenningsmyndighet. Offentlige instanser og private parter som berøres av en reguleringssak involveres i planprosessen, og kan påvirke innholdet i reguleringsplanen.

En reguleringsplan kan sette vilkår for bruken av planområdet, og kan også forby former for bruk. Det kan også påbys en rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen.

Reguleringsplan skal utarbeides hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser.

Berørte grunneiere, offentlige etater, naboer og allmenheten inviteres til å komme med innspill til planarbeidet. Planarbeidet varsles som regel to ganger i løpet av planprosessen, ved forhåndsvarsel og ved offentlig ettersyn. Det sendes brev til de som blir direkte berørt, det kunngjøres i lokalavisene og planforslagene kan ses på servicetorget i rådhuset og på kommunens nettsider.

Områderegulering

§ 12-2 – Områderegulering

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Detaljregulering

§ 12-3. Detaljregulering

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan.

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i § 4-2 andre ledd.

Reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø og samfunn omfattes av forskriften om konsekvensutredninger (Se kap.1)

Saksbehandlingsgebyrer

Kommunens saksbehandlingsgebyr for plansaker.