Hvor finner du Fysio- og ergoterapitjenesten?

Fysio og ergoterapitjenesten er lokalisert på Kvæfjord helsehus, Kveldroveien 2.

Fysioterapeuter og ergoterapeut gir individuelt tilpasset forebygging, behandling, trening og veiledning.  Og hjelper til med tilrettelegging av omgivelser og tilpasning av hjelpemidler. Tilbudet retter seg mot personer som trenger hjelp til å ivareta eller forbedre sin funksjonsevne.

Fysio- og ergoterapi for voksne og eldre

Fysioterapeutene og ergoterapeut utfører sine tjenester både individuelt og i samarbeid med andre tjenester.

De bistår med tilpasning av omgivelser i hjemmet, arbeidsplassen, skole eller institusjon.

Brukerne av våre tjenester får tilpasset behandling individuelt eller i grupper, trening i dagliglivets aktiviteter, tilrettelegging av bolig og tilpasning av hjelpemidler.

Fysio- og ergoterapi for barn og unge

Fysioterapeutene jobber mye forebyggende med å observere og veilede rundt motorisk utvikling hos baby og barn.

Barn og ungdom som er født med diagnoser eller ulike former for risiko kan ha behov for fysioterapi og ergoterapi. Faktorer som akutte traumer, somatiske og psykiske helseplager kan også utløse behov for ergo- eller fysioterapi i kortere eller lengre perioder.

Ved oppstart vil det være en grundig undersøkelse som gir et bilde av barnets og ungdommens utfordring, ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser.

Tiltak finner vi i samarbeid med barnet eller ungdommen og foresatte.

Hjelpemiddellager

Vi har ett kommunalt korttidslager hvor man låne hjelpemidler for kortere perioder. Det er vaktmester Frode Bakke tlf 90093455 og ergoterapeut tlf 91175082 som administrer utlån.

Synskontakt

Synskontakt er Nora Sophie Borchers, tlf. 911 75 082
Epost: nora.borchers@kvafjord.kommune.no

Hørselskontakt

Hørselskontakt er Kristin Håkonseth, tlf. 992 16 984
Epost: kristin.hakonseth@kvafjord.kommune.no

Private fysioterapeuter med driftsavtale

Kvæfjord fysikalske institutt ligger i Bygdevegen 19. Det drives av Parveen Lumb, tlf. 971 58 360 - e-post: lumbpk@online.no

Pris

Hovedregelen er at det er egenandel på fysioterapi.  Du betaler en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort. For barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av Nav, er det ingen egenandel.

Følg lenken under for videre informasjon om priser og ordning med frikort.
https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut

Ergoterapi har ikke egenandel.

Forskrifter

Forskrift om behandling av personopplysninger https://lovdata.no/forskrift/2018-06-15-876

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1256.html

Forskrift om pasientjournal http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001221-1385.html