Søknadsskjema/Søknadsfrist

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom skjema nr M0360. Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom skjema nr M-0359.

Søknad om konsesjon skal fremmes innen 4 uker etter at erverver fikk hand om eiendommen. Søknadene behandles fortløpende. Bekreftelse på egenerkæring kan ved frammøte skje mens erverver venter.

Vilkår

Egenerklæring behandles gratis. For søknad er det saksbehandlingsgebyr. 

Krav til dokumentasjon

Fullstendig utfylt egenerklæring med søkers og overdragers underskrift. I tilfelle det må søkes konsesjon kreves i tillegg kopi av skjøte, takst, kart og evt. andre dokument som foreligger i forbindelse med overdragelsen (nødvendig dokumentasjon er listet opp på søknadsskjema).

Klage

Ved søknad om konsesjon fatter kommunen vedtak som kan påklages. Opplysninger om klageadgang, frister og hvordan man går fram for å klage går fram av blankett om retten til å klage over forvaltningsvedtak. Denne vedlegges vedtaket ved utsending.

Lovhenvisning

Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98. Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord. F – 1044 av 8.12.2003.

Lov og forskrift ligger på internett: