Innledning

Kvæfjord kommune er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for etablering av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende foretak.  Kommunen tilbyr derfor gratis rådgivning og veiledning i slike prosesser, også i forhold til søknad til det kommunale næringsfondet.

Som søker til det kommunale næringsfondet må du ha en forretningsidé, eller planer om å etablere virksomhet eller videreutvikle eksisterende foretak.  Du oppfordres til å ta kontakt med kommunen både i prosessen med forretningsutvikling og når du skriver søknad om støtte.  Vi ønsker å veilede deg til et vellykket resultat. Kontaktperson er i utgangspunktet næringsrådgiver Ellen Eliseussen. Ellen Eliseussen treffes på rådhuset og kan kontaktes hele uken i normal arbeidstid på tel. 77 02 30 06, mobil 91914204 eller e-post ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no.

Formål

Kvæfjord kommune har fått tildelt midler til næringsfond.

Formål med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping. Dette kan inkludere tiltak der formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, samt bidra til at region og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til.

Det kan søkes støtte fra kommunalt næringsfond og fra eget fond for regionale tiltak, som berører to eller flere kommuner. Alle søknad skal leveres digitalt via nettstedet www.regionalforvaltning.noKommunen kan ikke behandle søknader som sendes utenom dette og må derfor returnere disse.

Hvilken støtte kan innvilges?

Midler fra det kommunale næringsfondet deles inn i fem kategorier. For små og mellomstore bedrifter (SMB) gjelder et øvre tak for støtte fra næringsfondet målt i prosent av kostnadsgrunnlaget for prosjektet.

 

  1. Investeringsstøtte                                                                                       - inntil 30 % av investeringen

ü  Etablering av ny virksomhet

ü  Investeringer som bidrar til en vesentlig endring i eksisterende produkt eller produksjonsprosess

ü  Utvidelse av virksomheten

ü  Kjøp av eiendomsbelagt informasjon eller rettigheter

 

  1. Støtte til konsulentbistand og kunnskapsformidling                    - inntil 50 % av kostnadene

ü  Innen økonomi og ledelse

ü  Implementering av ny teknologi

ü  Beskyttelse av immaterielle eiendeler

ü  Vurdering av nye forretningsområder

 

  1. Støtte til opplæring                                                                                     - inntil 40 % av kostnadene

ü  Honorar til kursleder og forelesere

ü  Reiseutgifter for kursleder, forelesere og deltakere

ü  Kursmateriell og andre løpende utgifter knyttet til kursingen

ü  Konsulentutgifter til opplæringsprosjekt

ü  Kursdeltakeres utgifter. Utgiftene må være knyttet til opplæringen og må dokumenteres.

 

  1. Støtte til forskning og utvikling, før konkurransestadiet            - inntil 40 % av kostnadene

ü  Utvikling av prototype som ikke kan utnyttes kommersielt

ü  Ideuforming og design/konstruksjon i forbindelse med alternative produkter, produksjonsmetoder eller tjenester.

 

  1. Støtte til industriell forskning og tekniske forstudier                  - inntil 65 % av kostnadene

ü  Planmessig utforskning eller kritisk undersøkelse med henblikk på å oppnå ny kunnskap

ü  Personalkostnader utelukkende relatert til FoU-aktivitetene

ü  Kostnader til instrumenter, utstyr og eiendommer utelukkende relatert til FoU-aktivitetene

ü  Kostnader til konsulentbistand og tilsvarende tjenester utelukkende anvendt til FoU-aktivitetene, inkl. utvikling, kunnskap og patenter etc. kjøpt fra ekstern kilde

ü  Andre driftskostnader som direkte følger av FoU-aktivitetene (eks. materialkostnader, forsyninger etc.)

 

  1. Bagatellmessig støtte                                                                                 - inntil 100 %

 

ü  Skjønnsmessig støtte uavhengig av type kostnader og virksomhet

ü  Kan ikke brukes til å toppe øvrig støtte som gis slik at man til sammen overstiger maksimal grense for enkelttildelinger under ordningen.

 

Søknader blir også vurdert mot Kvæfjord kommunes strategiske næringsplan (SNP), som i 2014 ble drøftet i formannskapet. SNP kan hentes på kommunens hjemmeside, eller ved å klikke her.

 

Tilskudd til nydyrking

Som ledd i et igangsatt nydyrkingsprosjekt, er det i 2015 foretatt de første tildelinger av tilskudd til nydyrking finansiert over kommunalt næringsfond. I tillegg til de generelle regler for tilskudd fra næringsfond, gjelder følgende lokale bestemmelser for tilskudd til nydyrking:

1.       Kommunalt nydyrkingstilskudd gis med kr 2 000 pr dekar. Det gjelder et årlig tak for tilskudd pr søker med inntil kr 60 000.

2.       Tilskudd gis til godkjent areal, dvs ferdig opparbeidd, sådd og godkjent av den kommunale landbruksforvaltningen. Kontaktperson er jordbruksrådgiver Rolf Ingar Eggum.

3.       Årlig søknadsfrist er 1.september. Søknad innkommet etter dette ses som hovedregel mot neste budsjettår.

4.       Administrasjonssjefen er gitt fullmakt til å avgjøre søknader om tilskudd til nydyrking. Søknader saksbehandles av administrasjonssjefens stab, som også fatter vedtak i saken. Formannskapet er klagenemnd for slike administrative vedtak.

 

Strategisk næringsplan

 

Søknadsbehandling

Kommunalt næringsfond og fond for regionale tiltak, kunngjøres med grunnlag i tildelingsbrev fra Troms fylkeskommune. Midlene skal forvaltes i tråd med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende lov- og avtaleverk, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven og lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Kvæfjord kommune opererer ikke med søknadsfrist for næringsfond, men tar søknader til løpende behandling i formannskapet, som har status som kommunalt næringsutvalg. Det må påregnes saksbehandlingstid med minimum en måned.

For 2019 har Troms Fylke tildelt Kvæfjord Kommune kr. 100.000,- til fordeling i kommunalt næringsfond. I tillegg har Kvæfjord kommune noen restmidler fra tidligere år, samt næringslivsprisen fra 2016 som ble lagt i potten til næringsfondet.

Krav til søknad

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond eller regional satsing skal minst inneholde følgende punkter:

1.       Søkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer, bankkonto, fullstendig adresse.

2.       Beskrivelse av tiltaket som det søkes om tilskudd til, inkludert mål for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.

3.       Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.

4.       Forventede resultater.

5.       Budsjett for tiltaket med finansieringsplan.

6.       Søknadssum.

7.       Andre relevante opplysninger søker anser viktig for søknaden.

Søker skal opplyse om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt etter hvilke regler og omfang, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.

 

Søker med spørsmål eller behov for veiledning kan via e-post kontakte:

Prosjektleder ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no

Jordbruksrådgiver rolf.ingar.eggum@kvafjord.kommune.no

Rådgiver birger.bjornstad@kvafjord.kommune.no