Tilskuddsramme for 2019

For 2019 er vi fra Troms Fylkeskommune tildelt kr. 100.000 til kommunalt næringsfond. I Kvæfjord Kommune har vi satt av kr. 520.000,- over kapittel 10313 til Kommunale næringsfond. Grunnet redusert handlingsrom  er samlet årlig tilskuddsramme pr søker satt til kr. 125.000,- For søker til nydyrking er årlig ramme pr. søker satt til kr. 37 500,-

NB! Pr.19. juni 2019 er Kvæfjord kommunes budsjettramme på kr. 520.000 over kapittel 10313 Kommunale næringsfond fordelt. Neste søknadsmulighet blir i 2020.

Formål med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping. Dette kan inkludere tiltak der formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, samt bidra til at region og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til.

Hvilken støtte kan innvilges?

Midler fra det kommunale næringsfondet deles inn i fem kategorier. For små og mellomstore bedrifter (SMB) gjelder et øvre tak for støtte fra næringsfondet målt i prosent av kostnadsgrunnlaget for prosjektet.

 1. Investeringsstøtte                                                                                       - inntil 30 % av investeringen
 2. Etablering av ny virksomhet

 3. Investeringer som bidrar til en vesentlig endring i eksisterende produkt eller produksjonsprosess

 4. Utvidelse av virksomheten

 5. Kjøp av eiendomsbelagt informasjon eller rettigheter

 

 1. Støtte til konsulentbistand og kunnskapsformidling                    - inntil 50 % av kostnadene
 2. Innen økonomi og ledelse

 3. Implementering av ny teknologi

 4. Beskyttelse av immaterielle eiendeler

 5. Vurdering av nye forretningsområder

 

 1. Støtte til opplæring                                                                                     - inntil 40 % av kostnadene
 2. Honorar til kursleder og forelesere

 3. Reiseutgifter for kursleder, forelesere og deltakere

 4. Kursmateriell og andre løpende utgifter knyttet til kursingen

 5. Konsulentutgifter til opplæringsprosjekt

 6. Kursdeltakeres utgifter. Utgiftene må være knyttet til opplæringen og må dokumenteres.

 

 1. Støtte til forskning og utvikling, før konkurransestadiet            - inntil 40 % av kostnadene
 2. Utvikling av prototype som ikke kan utnyttes kommersielt

 3. Ideuforming og design/konstruksjon i forbindelse med alternative produkter, produksjonsmetoder eller tjenester.

   

 1. Støtte til industriell forskning og tekniske forstudier                  - inntil 65 % av kostnadene
 2. Planmessig utforskning eller kritisk undersøkelse med henblikk på å oppnå ny kunnskap

 3. Personalkostnader utelukkende relatert til FoU-aktivitetene

 4. Kostnader til instrumenter, utstyr og eiendommer utelukkende relatert til FoU-aktivitetene

 5. Kostnader til konsulentbistand og tilsvarende tjenester utelukkende anvendt til FoU-aktivitetene, inkl. utvikling, kunnskap og patenter etc. kjøpt fra ekstern kilde

 6. Andre driftskostnader som direkte følger av FoU-aktivitetene (eks. materialkostnader, forsyninger etc.)

   

 1. Bagatellmessig støtte                                                                                 - inntil 100 %
 • Skjønnsmessig støtte uavhengig av type kostnader og virksomhet

 • Kan ikke brukes til å toppe øvrig støtte som gis slik at man til sammen overstiger maksimal grense for enkelttildelinger under ordningen.

Søknader blir også vurdert mot Kvæfjord kommunes strategiske næringsplan (SNP), som i 2014 ble drøftet i formannskapet. SNP kan hentes på kommunens hjemmeside, eller ved å klikke her.

Tilskudd til nydyrking

Som ledd i et igangsatt nydyrkingsprosjekt, er det i 2015 foretatt de første tildelinger av tilskudd til nydyrking finansiert over kommunalt næringsfond. I tillegg til de generelle regler for tilskudd fra næringsfond, gjelder følgende lokale bestemmelser for tilskudd til nydyrking:

 1. Kommunalt nydyrkingstilskudd gis med kr 2 000 pr dekar. Det gjelder et årlig tak for tilskudd pr søker med inntil kr 37500.

 2. Tilskudd gis til godkjent areal, dvs ferdig opparbeidd, sådd og godkjent av den kommunale landbruksforvaltningen. Kontaktperson er jordbruksrådgiver Rolf Ingar Eggum.

 3. Årlig søknadsfrist er 1.september. Søknad innkommet etter dette ses som hovedregel mot neste budsjettår.

 4. Administrasjonssjefen er gitt fullmakt til å avgjøre søknader om tilskudd til nydyrking. Søknader saksbehandles av administrasjonssjefens stab, som også fatter vedtak i saken. Formannskapet er klagenemnd for slike administrative vedtak.

Søknadsbehandling

Kommunalt næringsfond og fond for regionale tiltak, kunngjøres med grunnlag i tildelingsbrev fra Troms fylkeskommune. Midlene skal forvaltes i tråd med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende lov- og avtaleverk, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven og lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Midlene til regional satsing skal brukes til tiltak der flere kommuner samarbeider om finansiering.

Kvæfjord kommune opererer ikke med søknadsfrist for næringsfond, men tar søknader til løpende behandling i formannskapet, som har status som kommunalt næringsutvalg. Det må påregnes saksbehandlingstid med om lag en måned.

Krav til søknad

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond må søkes via www.regionalforvaltning.no  Søknaden skal minst inneholde følgende punkter:

 1. Søkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer, bankkonto, fullstendig adresse.

 2. Beskrivelse av tiltaket som det søkes om tilskudd til, inkludert mål for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.

 3. Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.

 4. Forventede resultater.

 5. Budsjett for tiltaket med finansieringsplan.

 6. Søknadssum.

 7. Andre relevante opplysninger søker anser viktig for søknaden.

Søker skal opplyse om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt etter hvilke regler og omfang, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.

Søker med spørsmål eller behov for veiledning kan via e-post kontakte:

Næringsrådgiver ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no

Jordbruksrådgiver rolf.ingar.eggum@kvafjord.kommune.no

Rådgiver birger.bjornstad@kvafjord.kommune.no