Privat vannlekasje

Kvæfjord kommune samarbeider med Harstad kommune om blant annet kommunal vannforsyning. Noen ganger avdekkes lekkasjer på private stikkledninger i arbeid med de kommunale fellesrør. Les om dette her.

Vannmåler

Med vannmåler måles det faktiske forbruket av vann- og avløp. Da risikerer du ikke at du betaler for mye i forbruksavgifter for vann- og avløp. For en husstand som har få personer og stort bruksareal på boligen, kan en vannmåler være med på å redusere avgiftene, da alternativet vil være å beregne disse avgiftene etter stipulert forbruk pr. kvadratmeter bruksareal i boligen. Normalt forbruk av vann er beregnet å være 60 kubikk vann per år per person. En husstand med stort bruksareal og få personer i boligen, kan spare en god del på å få installert vannmåler, selv om det da må betales for vannmålerleie til kommunene. Du kan finne ut om det vil være lønnsomt for din husstand å få installert vannmåler ved å taste inn antall personer i husstanden og bruksarealet på din bolig i dette regnearket. Vannmåleren betales av kommunen, og leies ut til abonnenten mot en årlig vannmålerleie. Selv installasjonen av vannmåleren betales av abonnenten. For utfyllende informasjon om vannmålerordningen i Kvæfjord kommune, kan du lese dokumentene nedenfor: Bestemmelser for bruk av vannmåler i Kvæfjord kommune Gebyrer for vannmålerleie Forskrifter vann- og avløp

 

Regelverk for vannmåler

Bestemmelser for bruk av vannmålere i Kvæfjord kommune.
1. Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie av vannmåler.
1.1 Måleren er kommunens eiendom og selve måleren bekostes av kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.
1.2 Abonementen må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og evt. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med bestemmelsene i Norm for Installasjon av vånnmålere i Kvæfjord kommune. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger engasjert av kommunen.
1.3 Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler, som inkluderer anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskiftning og administrasjon. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
   
2. Avlesning
2.1 Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.
2.2

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen stipuleres årsforbruket. Kommunen kan evt. selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning(avlesningsgebyr).

Avlesningsgebyret fastesettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

   
3. Kontroll
3.1 Kommunen skal ha tilgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varlset dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskiftning.
3.2 Kommunen kan til envher tid, evt. etter skriftlig søknad fra leieren, foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5%, foretas justering av årsgebyret for foregående år og eventuell utskiftning av måleren skjer uten kostnad for leieren.
3.3 Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter den er utbedret.
   
4. Flere tilknytninger
4.1 Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende.
   
5. Annet
5.1 Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.
5.2 Alle nye boliger skal forberedes for vannmålerinstallasjon, dvs. at vannmålerkonsoll skal monteres.
5.3 Dersom vannmåler ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler.
5.4 Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruke ganger 4.
5.5 For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

Bestemmelser for bruk av vannmålere i Kvæfjord kommune (pdf for nedlasting)

 

Måleravlesning

Måleravlesning gjøres 1 gang i året, i forbindelse med oppgjør av vanngebyr i kommunen. Da sendes det ut SMS til eier, evt. den som står registrert som fakturamottaker for boligen, med bruksveiledning og innsendingsskjema vannstand som avleses boligens vannmåler.

Dersom du eier en bolig i kommunen, og ikke har mottatt SMS med måleravlesning for din bolig kan du kontakte Lill Eva Lindahl på tlf. 992 16 983.

 

Vannkvalitet 

Informasjon om vannverk og vannkvaliteten i Kvæfjord kommune. 

Drikkevannet i Kvæfjord kommune kommer fra forskjellige vannkilder.  
Harstad kommune eier og drifter Harstad vannbehandlingsanlegg og 3 småvannverk;  
Flesnes vannverk  
Hemmestad vannverk  
Kvæfjord vannverk 

Kvæfjord kommune har vertskommunesamarbeid med Harstad kommune om beredskap og drift av de kommunale vannverkene i kommunen.

Hovedvannverket i Kvæfjord har Vestbodtadvannet som kilde, og forsyner de flest innbyggere i kommunen  med vann, - fra Straumen  til Borkenes og videre til  Elda, samt Kveøya.  Alle kommunale vannverkene er godkjenningspliktige etter drikkevannsforskriften. Det er også flere mindre private vannverk i kommunen, bland annet  på Refsnes, Austerfjorden, Bremnes og i Gullesfjord - området.

Oversikt over vannverkene 

Her finner du oversikt over vannverkene i Kvæfjord. Samme kartet vises under. 

Forklaring av ikoner i kartet: 

  • Stor rød ring med bølger: Viser de offentlige vannverkene. Trykker du på den vises alle vannprøver tatt av drikkevannet fra dette vannverket. 
  • Rød ring med tall inni: Tallet indikerer antall prøvepunkter. Selve prøvepunktene er små røde ringer. Trykker du på en slik ring vises resultater av vannprøvene tatt på dette ene punktet. 

Vannbehandling 

På våre vannverk er det UV-behandling av råvannet for å få sikker vannkvalitet. Les mer om vannbehandling på nettsidene til Norsk Vann. 

Kvæfjord kommune jobber kontinuerlig for å ha en god og sikker drikkevannsforsyning. Drikkevannet har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften (DVF)

Vanntrykk 

Vanntrykket fra punktet der kommunal vannledning går over til privat eiendom, skal være minst 2 bar (måleenhet for vanntrykk). Det er flere ting som bestemmer vanntrykket, blant annet terrenghøyden der du bor, type hovedledning du er tilknyttet og vannforbruket i ditt område. 

Høyt trykk 

Dersom vanntrykket i boligen er høyere enn 6 bar kan Harstad kommune kreve at huseier monterer en ventil, også kalt reduksjonsventil, for å redusere vanntrykket. En reduksjonsventil hindrer at for eksempel varmtvannstanken og vaskemaskinen blir ødelagt. 

Lavt trykk 

Hvis du har lavt trykk, må du først sjekke om din private trykkreduksjonsventil er ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. 

Erfarer du dårlig trykk over tid kan det tyde på at stikkledningen din er i ferd med å gro igjen. Stikkledningen er din private vannledning som går ut til kommunens vannledning. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar. 

Vi varsler deg når noe skjer Vi varsler i sms til berørte innbyggere og på kommunens nettsider, ved følgende hendelser: 

  • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer 
  • Hvis vanntrykket endres
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet.

Er du registrert med riktig telefonnummer? Les mer om telefonvarsling og sjekk at du er registrert med riktig nummer. Du trenger ikke vannfilter. 

Får du tilbud om å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Det trenger du ikke å bruke penger på. Les mer på nettsidene til Norsk Vann. Hardhet/pH-verdi Det er ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask- og vaskemaskiner. Harstad vannverk og Storhaugen vannverk har bløt vann og hardheten tilsvarer ca. 4 °dH. Vannverkene i øyriket og på Sandtorg har meget bløt vann, hardheten er under 1 °dH.