I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter, samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Sentrale bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende:
 
  1. Lov av 16.3.2012 nr 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
  2. Forskrift av 1.6.2004 nr 931 om begrensing av forurensing, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.
  3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvæfjord kommune (dette dokumentet).
  4. Øvrige dokumenter:
  • Gebyrregulativ for det enkelte år
  • Leveringsvilkår - drikkevann/avløpstjenester
  • Gjeldende standard abonnementsvilkår for vann- og avløp (administrative og tekniske bestemmelser)
  • Bestemmelser om bruk av vannmåler

§ 1 - Forskriftens formål: 

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester kommunen leverer. 

§ 2 - Forskriftens virkeområde: 

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3. 

§ 3 - Definisjoner:

a) Abonnement: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. 

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som framgår av tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen fester skal være abonnent.

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2, har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

b) Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

c) Bruksareal: (BRA) etter NS 3940 (forenklet). Forenklet kan man si at bruksareal omfatter areal innenfor boligens omsluttede vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer, se NS 3940.

d) Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte.

e) Boenhet: Med boenhet menes leilighet med bruksareal over 25 m2, egen inngang (kan være felles vindfang, trapperom og lignende), eget toalett og kjøkken/kjøkkenkrok.

f) Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

g) Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den private stikkledningen.

h) Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

i)  Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

j) Gebyrregulativ: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

k) Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet.

l) Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

m) Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos abonnent fastsatt på basis av bygningens bruksareal.

n) Tjenestedeklarasjon: Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.

o) Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4 - Gebyrtyper:

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

• Engangsgebyr for tilknytning
• Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
• Gebyr for leie av vannmåler
• Gebyr for midlertidig tilknytning
• Gebyr for plombering, stenging og gjenåpning av vannforsyning

 

§ 5 - Engangsgebyr for tilknytning:

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret skal være likt for alle abonnementer og skal betales ved første gangs tilknytning. 
 
Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer i gebyrregulativet. Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

 

§ 6 - Årsgebyrer:

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:
• Abonnementsgebyr
• Forbruksgebyr
 
Samlende abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke kommunens forventende faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. 
 
Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. 
 
Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer i gebyrregulativet.
 
Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. Inntil kommunen har oppdatert abonnementsdata fra matrikkelen, skal abonnenter betale årsgebyr som tidligere. 
 
Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales det årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet hovedledningen.
 
Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke. 

Abonnementsgebyr 

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, henholdsvis næring og bolig. Alle abonnenter i en brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet. 

a) Abonnementsgebyr for stor næring: 
Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag, der dimensjonen på inntaket er større eller lik 80 mm.
 
b) Abonnementsgebyr for middels næring:
Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag, der dimensjonen på inntaket er mellom 41 og 80 mm. 

c) Abonnementsgebyr for liten næring: 
Betales av øvrige næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag, der dimensjonen på inntaket er inntil 40 mm. 

d) Abonnementsgebyr for boligeiendommer: 
Betales av boligeiendommer/fritidsboliger med dimensjonen på inntaket til og med 32 mm. 

For landbrukseiendommer i drift, som kommer inn under kategorien næring, gis det anledning til at det betales ett abonnementsgebyr for hele eiendommen. 

Borettslag, foreninger, offentlig virksomhet og næringsvirksomhet som driver med boligutleie kan betale abonnementsgebyr pr. boenhet tilsvarende gebyret for boligeiendommer, eller abonnementsgebyr for næring. Næringsabonnement forutsetter vannmåler som måler faktisk forbruk. 
 

Forbruksgebyr 

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Forbruket måles med installert vannmåler. 

For landbrukseiendommer gis det anledning til at forbruksgebyr på bolig kan betales etter stipulert forbruk og øvrig forbruk etter målt vannmengde. 

For landbruksvanning fra eget uttak betales det avgift pr. m3 til 1/3 av normal pris når vanning skjer etter avtale med kommunen. 

Borettslag, foreninger, offentlig virksomhet og næringsvirksomhet som driver med boligutleie kan betale etter stipulert forbruk, eller som for næringseiendom etter målt forbruk der det ligger til rette for vannmåler. 

Fritids-/hytteabonnementer og forsamlingslokaler mindre enn 200 m2 betaler enten etter faktisk (målt) forbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS3940, samt pris pr. m3. Andelen som vil variere etter forventet brukstid, og omregningsfaktor for stipulert forbruk (m2/m3) er 1,3. Pris pr. m2 fremkommer ii gebyrregulativet. 

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, evt. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS3940, og pris pr.m2

Omregningsfaktor for stipulert forbruk (m2/m3) er 1,3. Pris pr. m2 fremkommer i gebyrregulativet. 

For alle abonnementer gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8. 

Hvis forskriften ikke krever installering av vannmåler kan både kommunen og abonnentene kreve at forbruksavgiften fastsettes ut fra målt forbruk. 

Boligabonnenter som har installert vannmåler frivillig, kan skriftlig søke abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk. En forutsetning vil da være at abonnenten betaler kommunen for vannmåleren, leverer den tilbake til kommunen, eller betaler leie for den. 

§ 7 - Leie av vannmåler:

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser. Kostnader for installasjon, drift, avlesing m.m. dekkes av abonnementene. Pris for leie av vannmåler fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 8 - Avvik i årsgebyret: 

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).  

§ 9 - Gebyr for plombering, stenging og gjenåpning av vannforsyning: 

Kostnader ved frakobling, plombering, fjerning av plombering og gjenåpning dekkes fullt ut av abonnementene. Gebyret framkommer i gebyrregulativet. Arbeidet skal utføres etter kommunens anmodning. 

§ 10 - Midlertidig tilknytning: 

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk og/eller skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker. 

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr framkommer av Gebyrregulativet. 

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. 

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

For øvrig gjelder Standard abonnementsvilkår for vann og avløp vedtatt av kommunestyret i særskilt sak 18.12.2012.

§ 11 - Pålegg om utbedring: 

Kommunen kan gi abonnenter et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen en angitt frist, jfr. Forurensingsloven § 7. I henhold til Forurensingsloven § 73 kan det gis forurensingsgebyr dersom forholdene ikke er utbedret når fristen er utløpt. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jfr. Forurensingsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnentene å utbedre egne drikkevannsanlegg innen en angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdene ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres forbruket. 

§ 12 - Innbetaling av gebyrer:

Abonnenten (§ 3) står ansvarlig for innbetaling av gebyrene. 

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (Byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning. 

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over J. terminer pr år. Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt. 

Avlesing av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto, inntil videre fordelt over 3 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1.termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesing, kan kommunen endre à konto beløpet. 

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett, eller ved at hovedstoppekran er plombert. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunkter er plombert, er mottatt. Ny tilknytning på eiendommen krever ikke ny betaling av tilknytningsgebyr.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 13 - Innkreving av gebyrer:

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter Lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 

§ 14 - Vedtaksmyndighet: 

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret som kan delegere myndighet til administrasjonen eller annet politisk utvalg. 

§ 15 - Klage:

Avgjørelser etter denne forskrift som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kapittel N-VI og kan påklages. Klage sendes til den instans som har fattet vedtaket. 

Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift, jfr. Forvaltningslovens § 2, første ledd c). Disse er ikke å betraktes som enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages. 

§ 16 - Ikrafttredelse:

Forskriften trer i kraft 1.1.2013.