Skogplantingen var størst i årene 1955 - 1970. Deretter gikk årlig planteareal gradvis nedover frem til en nærmest bråstopp i 2003. Etterarbeider i plantefelt tok seg gradvis opp fra 60-tallet og frem til midt på 70-tallet , og holdt seg noenlunde stabilt til 2003. Det skjedde en endring i statstilskudd i 2003. Skogfondsordningen som ble utvidet slik at den i skogstrøkene har omtrent samme økonomiske effekt som statstilskuddene, har foreløpig mindre betydning i vårt distrikt.

Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.
Her kan du lese mer om Skogfondet, samt finne informasjon om skogfond og skogfondkonto.

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene, samt bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.