Det betyr at dersom det ikke finnes offentlig avløp i nærheten, må det søkes utslippstillatelse før det kan legges inn vann. Dette gjelder også for fritidsboliger og uansett vannforbruk. Kravet om utslippstillatelse og godkjent avløpsanlegg gjelder uansett om det er installert WC eller ikke.

Med innlagt vann menes vann som fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller annen kilde er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av tank/beholder uansett om denne er plassert innvendig eller utvendig.

Det må søkes utslippstillatelse i forbindelse med nybygginnlegging av vann i eksisterende bygg, ved økning av belastningen på anlegget, ved behov for oppgradering, utvidelse etc.

Søknad om utslipp skal sendes til kommunen.

Det er ansvarlig eiers ansvar å fylle ut en fullstendig søknad med alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Et lokalt rørleggerfirma, entreprenørfirma eller konsulentfirma kan være behjelpelig med å utarbeide og sende inn søknad til kommunen.