Hvem kan få korttidsplass?

For å bli vurdert for korttidsopphold i sykehjem må du ha et tidsavgrenset behov for medisinsk behandling og/eller sykepleie, som er så omfattende at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon.

 • Søker må ha et klart mål for oppholdet.
 • Videre tjenestetilbud når korttidsoppholdet avsluttes, må være avklart.

Vurdering av søknaden om korttidsopphold gjøres på bakgrunn av:

 • behov for medisinsk oppfølging etter sykehusopphold
 • behov for å komme til krefter etter langvarig/alvorlig sykdom
 • kartlegging av fysisk og psykisk funksjonsevne
 • behov for hjelp og veiledning til ernæring, og/eller kartlegging av ernæringsstatus
 • behov for opptrening
 • behov for sosialt samvær og psykisk støtte som ikke kan ivaretas utenfor institusjon
 • behov for trening og hjelp til å mestre dagliglivets utfordringer
 • behov for lindrende behandling for pasienter med uhelbredelig sykdom
 • pleie og omsorg ved livets slutt

Det finnes flere typer korttidsopphold. Noen av dem har egne kriterier.

Søk om plass

Ta kontakt med Helse- og omsorgssjefens kontor for å søke om tjenester i Kvæfjord kommune. Helse- og omsorgssjefens kontor tar imot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.

Når får jeg svar på søknad, og hvordan kan jeg klage?

Du vil få skriftlig svar på søknaden innen fire uker. Tiden det tar, vil avhenge av hvor akutt eller omfattende behovet ditt er.

Du har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om dette finner du i svaret fra Helse- og omsorgssjefens kontor eller ved å trykke her.

Egenbetaling for korttidsopphold 2023

 • Korttidsopphold sykehjem inntil 60 døgn per år: 185 kroner per døgn. Over 60 døgn per år: betaling blir som for langtidsopphold.
 • Det er ikke egenbetaling for avlastningsopphold.

Tilbudet er et institusjonsopphold med heldøgns pleie og omsorg inkludert alle måltider. Oppholdet er tidsbegrenset i henhold til eget vedtak.