Nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken: DKS skal

  • være et gratis tilbud for alle barn og unge i grunnskolen og videregående skole og skal tilbys jevnlig
  • sikre at barn og unge får et likeverdig kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, uavhengig av hvor de bor, slik at de kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ei variert spekter av kulturuttrykk
  • bidra til barns og unges danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del og læreplaner i fag
  • formidle et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer et kulturelt mangfold av tilbud og utøvere
  • være ei samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging
  • bidra til å styrke norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk som grunnleggende kulturbærere
  • bidra til å formidle kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn

Les mer i Meld. St. 18 (2021-2021)Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Program

Kvæfjord kommune

Adresse: Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
Telefon: 90084990
Kontakt: Maja-Lisa Halseth Sandlien