Ordningen med organisert beitebruk skal legge forholdene til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap gjennom organisert tilsyn og sanking av beitedyr.  Statens dyrehelsetilsyn har ansvaret for ordninger vedrørende dyrevelferd og bihold.  Lokal kontakt er distriktsveterinæren.  Statens landbruksforvaltning har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Her finner du lovverk og forskrifter om de ulike områdene innenfor husdyrbruk:

Forskrift om gjødselsvarer mv. av organisk opphav
Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold
Lov om ymse beitespørsmål
Lov om ervervsmessig husdyrhold
Lov om dyrevelferd
Mattilsynet