Målgruppe:

Målgruppa er personer som har et spesielt hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre årsaker. Tjenesten omfatter personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Søker har selv ansvar for oppgaver som han/ hun greier å utføre, mens hjemmehjelp/praktisk bistand gis til oppgaver som søker ikke selv kan utføre. Med riktig tilrettelegging kan oppgaver i noen tilfelle utføres i samarbeid med hjelperen. Behovet blir vurdert ut fra husstandens samlede behov for hjelp. Har man ektefelle/samboer/barn i huset, forventes det at disse deltar i husarbeidet. Hjelp tildeles ut fra ordinære behov for f.eks renhold.

Normen for hjemmehjelp/ praktisk bistand er hver 3. uke. Dersom det bor flere i husholdningen vil deres eventuelle bidrag være med i vurderingen av tjenesten, og omfanget kan bli redusert. Det vil til enhver tid bli foretatt en faglig vurdering av hjelpebehovet.

I forbindelse med høytider og ferieavvikling kan det bli avvik på faste rutiner.

Tjenesten omfatter:

 • Renhold i boligen. Gjelder i rom som er i daglig bruk
 • Vindusvask innvendig- maks 2 ganger årlig
 • Vask av klær etter behov
 • Vask av kjøleskap etter behov
 • Sengetøyskift etter behov
 •  Tilrettelegging av måltider, bestilling av matvarer
 • Å få varmet middag

Tjenesten omfatter ikke:

 • Hovedrengjøring/rundvask/ rydding av loft, garasje med mer.
 • Utvendig vindusvask
 • Forflytting av møbler/store tepper
 • Rydding/rengjøring/ sengetøysvask etter besøkende eller andre medlemmer av husstanden
 • Utvendig vedlikehold som stell av hage, klipping av plen
 • Snørydding
 • Middagslaging, brød/ kakebaking

Brukers ansvar:

Bruker eller andre i husstanden må være tilstede i hjemmet når hjemmehjelperne utfører sitt arbeid. Hjemmehjelperne vil, om ikke annet er avtalt, komme mellom 8.30 og 14.00. Tjenestemottaker bør da være slått opp og være tilstede. Tjenesten bortfaller den dagen/uken dersom det ikke er noen hjemme når hjemmehjelpen kommer.

Bruker bør oppbevare penger og verdisaker forsvarlig nedlåst. Kommunen har ikke erstatningsplikt dersom penger/verdisaker blir forlagt eller kommer bort.

Bruker har plikt til å legge forholdene til rette for hjemmetjenesten slik at vi kan utføre arbeidet i tråd med Arbeidsmiljøloven. Bruker må selv ha riktig utstyr for at tjenesten kan utføres. Dette innebærer vaskemaskin, mopper, moppeskaft, vaskebøtte, støvkluter, støvsuger, rengjøringsmidler til gulv, toalett og kjøkken. Oppstart av tjenesten forutsetter at nødvendig utstyr er tilgjengelig for hjemmehjelperne.

Brukeren er pliktig til å holde avkjørsel/adkomstvei måket for snø og strødd.

Brukeren (evt. pårørende) plikter å gi beskjed til hjemmetjenesten dersom han/hun:

Reiser bort/innlegges på sykehus etc. I forbindelse med planlagt fravær i sommermånedene, ber vi om at det gis beskjed om dette innen 15. mai. Tjenestene vil ikke bli erstattet i ettertid.

Endrer sivilstand (giftemål/samboerskap/skilsmisse)

Får besøk av lengre varighet (1 uke eller mer). I slike tilfeller kan tjenesten reduseres eller opphøre.

Klagemulighet

Klage på vedtak må fremmes innen 3 uker fra du har mottatt det. Klagen kan rettes muntlig eller skriftlig til Helse- og omsorgssjefens kontor hvor klagen vil bli behandlet. Opprettholdes vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.