Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år.

Ordningen med ledsagerbevis vedtas av kommunen. Ledsagerbevis utstedes av søkers bostedskommune,  men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres.