Målgruppe:

  • Brukere med tjenestebehov på mellom 25 og 32 timer. Hver enkelt person må vurderes konkret ut fra aktuell situasjon og individuelle behov. Det avgjørende er om en BPA-ordning er den mest hensiktsmessige måten å organisere tjenesten på i det enkelte tilfelle.
  • Det er i utgangspunktet en forutsetning at brukeren både ønsker å påta seg det ansvaret arbeidslederrollen innebærer og at vedkommende har forutsetninger for å ivareta denne rollen på en forsvarlig måte.
  • Dersom tjenestemottakeren selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung alder eller kognitive funksjonsnedsettelser, kan arbeidslederrollen ivaretas av noen som kjenner tjenestemottaker godt,
  • Ved fylte 67 år omfattes ikke søker av rettigheten til BPA, men organisering av tjenesten vil vurderes ut fra søkers behov.

 

Kriterier/vilkår:

  • Du må selv ha søkt på tjenesten.
  • Du er primært selv i stand til å ivareta arbeidslederrollen. Herunder ligger kjennskap til og utøvelse av lovverk/retningslinjer angående de forpliktelser/ansvar som ligger i det å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse. "Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse" (helsedirektoratet.no)
  • Der kriteriene for BPA er oppfylt, i henhold til lover og forskrifter har brukeren rett til vedtak om BPA.
  • Assistent skal ikke utføre tjenesteoppgaver for brukerens familiemedlemmer.