Ut fra siste års reduserte bevillinger over statsbudsjettet til kommunale næringsfond, har kommunestyret vedtatt å etablere et særskilt fond for nydyrking. Formannskapet vedtok 17. februar 2020 rammer og retningslinjer for et slikt fond for tilskudd til nydyrking. Disse trer nå fult ut i stedet for tidligere retningslinjer for tilskudd til nydyrking. Det vil derfor ikke lengre bli gitt slike tilskudd fra kommunalt næringsfond.

Nydyrkingsfondets handlingsrom vil til enhver tid være avhengig av de budsjettmidler som kan stilles til disposisjon, og av kommunens regnskapsmessige utvikling. Gitt slike forbehold, gjelder følgende retningslinjer:

  1. Samlet årlig tilskuddsramme til nydyrking settes til 200 000 kr. Søknader behandles løpende og overføres om nødvendig til vurdering mot neste budsjettår, jf dog punkt 4.
  2. Samlet årlig tilskuddsramme pr. søkes settes til 60 000 kr.
  3. Kommunale tilskudd til nydyrking gis med 2 000 kr pr. dekar. Tilskudd gis til godkjent areal, det vil si ferdig opparbeidet, sådd og vurdert av den kommunale landbruksforvaltningen.
  4. Årlig søknadsfrist er 1. september. Søknad innkommet etter dette sees som hovedregel mot neste budsjettår. Søknad med tilstrekkelig dokumentasjon fremsettes til postmottak@kvafjord.kommune.no
  5. Kommunedirektøren har fullmakt til å avgjøre søknader om tilskudd, og kan videredelegere slik fullmakt. Formannskapet er klagenemd for slike administrative vedtak.

Med "tilstrekkelig dokumentasjon" i punkt 4 menes blandt annet kartskisser som viser de aktuelle arealer for nydyrking, herunder arealomfang og bekreftelse om eventuelle andre søknader eller tilsagn relatert til omsøkte nydyrking. Søknad om nydyrkingstilskudd skal ikke lengre sendes via regionalforvaltningens hjemmesider. Slike søknader blir registrert med vedtak om AVSLAG og deretter overført fra vurdering mot kommunalt næringsfond og til vurdering mot nydyrkingsfondet.

Søknad merket "Tilskudd til nydyrking" sendes fortrinnsvis på epost til Kvæfjord kommunes postmottak eller i papirpost til Kvæfjord kommune, Kommunedirektøren, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

For mer informasjon kan du kontakte:

Ellen Eliseussen
Næringsrådgiver 
Epost til Ellen Eliseussen

eller

Rolf Ingar Eggum
Jordbruksrådgiver
Epost til Rolf Ingar

Mer om bakgrunn for nydyrkingsfondet kan leses under sak nr. 11/20 i formannskapet om tilskudd til nydyrking kan leses i møtebok for levekårsutvalget 17.02.2020