Bevillingshaver er den som har det økonomiske ansvaret for virksomheten. Bevillingshaver kan være en fysisk eller en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap.

Et serveringssted er et sted hvor det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Eksempler på serveringssteder er restaurant, kafé, konditori, overnattingssted med frokostservering, gatekjøkken (også der serveringen foregår gjennom luke i vegg), pub. Grensen mellom bevillingspliktig gatekjøkken og bevillingsfri kiosk trekkes ved alminnelige kioskvarer. Gratis servering krever ikke serveringsbevilling.


Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

Søknader behandles fortløpende. I henhold til serveringsloven skal kommunen ta stilling til bevillingssøknaden så raskt som mulig og senest innen 60 dager med mindre særlige grunner foreligger.

Vilkår

Fra 01.01.2007 gjelder en melde- og registreringsplikt til Mattilsynet. Plikten til å gi melding er generell og gjelder alle typer virksomheter, både av kortvarig og permanent karakter. Eget skjema fås ved henvendelse til Mattilsynet. Søker er selv ansvarlig for å melde fra til Mattilsynet.

En har krav på å få bevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold av ”politimessige hensyn” som gjør det utilrådelig at bevilling gis.

Serveringsstedet skal ha en styrer med stedfortreder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet.Det stilles krav til vandel for personer tilknyttet virksomheten.

Krav til dokumentasjon

Bekreftet kopi av bevis for bestått etablererprøve for serveringsstedets styrer. Skatteattest for den hvis regning virksomheten drives (den som søker bevilling).

Klage

Kommunens vedtak etter serveringsloven kan påklages til fylkesmannen.
Klagen sendes til kommunen.

Hjemmel

Lov av 13. juni 1997 nr 55 om serveringsvirksomhet  (serveringsloven), kap. 2 ”Tillatelse til å etablere serveringssted”

Viktige bestemmelser

Den som får bevilling må forholde seg til: