Fulldyrket areal i kommunen er ca. 12 000 dekar.  Av dette nyttes vel 96 prosent til gras til eng, beite og grønnfor.

I kommunen er det et betydelig omfang av husdyrhold, der produksjon av melk og storfekjøtt volummessig er størst, med sau- /lammekjøtt som god nummer to.

Landbruket i Kvæfjord har vært og er svært innovativt, der nye teknologier blir tatt i bruk. Med basis i det eksisterende landbruket er det igangsatt flere prosjekter i kommunen der gårdbrukerne er med på å utvide produksjonsgrunnlaget på den enkelte gård.

Med en næring som tenker og lever for å skape en fremtid der miljø, klima og mangfold skal ivaretas, så har den et liv i fremtiden i Kvæfjord.