Du kan klage om du mener at du ikke:

  • har fått oppfylt dine rettigheter som pasient
  • har mottatt de helse- og omsorgstjenestene du har krav på
  • har fått avslag på noe du mener du har rett til
  • er fornøyd med kvaliteten på de tjenestene du mottar

Pårørende

Pårørende kan klage på at pasienter ikke får sine rettigheter. Du må ha fullmakt fra pasient/bruker eller være verge for å klage på vegne av en annen person. Dersom pasienten/brukeren mangler evnen til å fremsette klage, vil klage fra pårørende normalt bli behandlet.

Klageadgang

Ønsker du å klage på måten enheten utfører tjenester på, eller den enkelte tjenesteyteren som kommer til deg, skal du henvende deg til den enheten som du mottar tjenestene fra.

Dersom du ikke er fornøyd med hvilke tjenester og omfanget av tjenestene du har fått innvilget, må du rette klagen til Helse- og omsorgssjefens kontor i kommunen. Da får de mulighet til å endre avgjørelsen sin dersom de er enig i klagen din. Klageadgangen er beskrevet i vedtaket som du har mottatt. Klage på vedtak må fremmes innen tre uker fra du har mottatt det. Klagen kan rettes muntlig eller skriftlig til Helse- og omsorgssjefens kontor, hvor klagen vil bli behandlet. Opprettholdes vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Utsetting av vedtak ved klage

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.