Grunnskoleopplæring for voksne

Retten til grunnskoleopplæring for voksne gjelder for alle som er over 16 år og som ikke har rett til plass i videregående skole. Kommunene har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne og for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Fylkeskommunene har ansvar for videregående opplæring.

Kommunen tilbyr ettårig og toårig løp for å ta grunnskoleksamen for voksne.

Retten gjelder opplæring etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Vitnemålet for voksne er likestilt med vitnemålet fra ungdomstrinnet.

For å få vitnemål kreves karakterer i fem fag:

  • Tre skriftlige (norsk, engelsk og matematikk).
  • To muntlige (samfunnsfag, naturfag eller KRLE).

Voksne kan i tillegg ha rett til:

  • Opplæring i hele fag eller deler av et fag.
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Ta kontakt med oppvekstkontoret i Kvæfjord kommune for søknad og mer informasjon.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Flyktninger og innvandrere som får opphold i Norge har rett og/eller plikt til forskjellige typer opplæring og program i kommunen de flytter til. De fleste har rett og/eller plikt på opplæring i norsk- og samfunnskunnskap, mens noen også har rett og plikt til å delta i kommunens introduksjonsprogram. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap inngår i introduksjonsprogrammet for de som har rett til det.

Rett betyr at man har rett på gratis opplæring etter «Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere». Rett til gratis opplæring faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Etter det må en betale selv.

Plikt betyr at man må ha gjennomført opplæringen for å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap senere. 
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap gis ved Harstad voksenopplæring.

Søknadsskjema sendes til Kvæfjord kommune, merk med Oppvekstkontoret

Spesialundervisning for voksne

Voksne som får grunnskoleopplæring kan også ha rett på spesialundervisning.
Det kan være tilfeller der en;

  • ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for dem,
  • trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom den voksne etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige.

For begge typene av spesialundervisning må kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva den voksne trenger, og kommunen må fatte et enkeltvedtak.

Individuell plan i norskopplæringen

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for alle deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Den individuelle planen skal foreligge senest innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller etter at krav om deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap er fremsatt.

Planen er  et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a og b. Kommunen velger selv formen på den individuelle planen: Om den skal være et vedlegg til enkeltvedtaket om tildeling av introduksjonsprogram, eller om det skal fastsettes et eget enkeltvedtak om innholdet i den individuelle planen. deltaker har klageadgang på alle beslutninger som tas med i det enkelte vedtak/dokument.

Introduksjonsprogram

Det er i all hovedsak voksne flyktninger og deres familiegjenforente som har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Programmet er forankret i introduksjonsloven.

I følge introduksjonsloven §2 kan du delta i introduksjonsprogrammet hvis du er mellom 18 og 55 år og
  • har behov for grunnleggende kvalifisering,
  • er nyankommet, det vil si ikke har bodd i en norsk kommune mer enn 2 år,
  • er bosatt i kommunen etter avtale med IMDi (gjelder ikke dersom man er familiegjenforent eller har fått opphold på selvstendig grunnlag),

Dette gjelder ikke Nordiske borgere og utlendinger som omfattes av EØS-avtalen.

Varighet og beregning av timer i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid. Det vil i hovedsak bety 37,5 timer/uke i 47 uker/år. Programmet varer i inntil to år, og ved behov kan det forlenges med inntil ett år. Det hele avhenger av individuell plan og progresjon hos den enkelte. Kommunen må registrere timer og fravær i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Introduksjonsprogrammet følger stort sett de samme fraværsreglene som arbeidslivet ellers. Regler for fravær og permisjon finnes på ulike språk på IMDi sine sider. Finn direktelenke i i lenkefanen under.