Hvem får tjenesten?

Personer som ønsker å opprette ny grunneiendom må sende rekvisisjon om dette til kommunen.

Hva omfatter tjenesten?

  • Innkalling og avholdelse av oppmålingsforretning
  • Innmåling og merking av grensepunkt
  • Beregning og oppdatering av matrikkelkartet
  • Oversendelse av melding til tinglysning
  • Utarbeidelse av matrikkelbrev til kunden

Hvordan få tjenesten / kommunens forpliktelser

Søknad om deling av grunneiendom / oppmålingsforretning sendes kommunen

  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning behandles av bygningsmyndigheten. Når opprettelse av ny matrikkelenhet er godkjent overtas saken av oppmålingsmyndigheten.
  • Oppmålingsmyndigheten kan gi opplysninger om saksgang og forventet tidspunkt for oppmålingsforretning.
  • Oppmålingsforretning avholdes i marken og denne protokollføres. Eksisterende og nye grenser fastsettes.
  • Grensepunkt måles og kartfestes. Ny grunneiendom opprettes i matrikkelen og matrikkelføres.
  • Melding sendes til tinglysing. Tinglyst melding og gebyrer sendes søker/rekvirent sammen med nytt matrikkelbrev.

Kommunens forventninger til brukeren

Søker/rekvirent er ansvarlig for at alle relevante opplysninger blir lagt frem for kommunen. Ved å benytte fastlagt skjema "Rekvisisjon av oppmålingsforretning" sikrer man at alle opplysninger blir gitt.

Saksbehandlingstid

Rekvisisjon av oppmålingsforretning behandles av bygningsmyndigheten normalt innen 3 - 6 uker.
Oppmålingsforretning avholdes innen 3 - 10 uker.

Ferdig matrikkelbrev foreligger normalt innen 4 - 6 uker etter at oppmålingsforretning er avholdt, dersom ikke annet er avtalt.

Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vinterhalvåret 1/11 - 15/5.