§11.
           Eigedomsskatten skal vera minst kr. 1 og ikkje meir enn kr. 7 for kvar kr. 1 000 av takstverdet. For bustader og fritidsbustader kan eigedomsskatten likevel ikkje vera meir enn kr. 4 for kvar kr. 1 000 av takstverdet.

           Kommunestyret kan fastsetje botnfrådrag i eigedomsskatten for alle sjølvstendige bustaddelar i faste eigedomar som ikkje vert nytta i næringsversemd.


image.pngFor en bolig som har et eiendomsskattegrunnlag (takst/verdi) på 2.500.000,- i et år der kommunestyret har bestemt at promillesatsen skal være 3,75 promille, vil få en eiendomsskatt på kr 9.375,-.

Boligverdi fra Skatteetaten

Ved beregning av boligverdien, tas det utgangspunktet i en kvadratmeterpris som SSB beregner hvert år. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en anslått markedsverdi pr m2. Kvadratmeterprisen som beregnes bygger på følgende statistiske opplysninger om boligen:

  • Kommunene er delt inn i soner, storbyene i egne regioner. Kommunene delt inn i tettbebygd strøk eller spredt bebyggelse.
  • Alder på boligen (byggeår)
  • P-ROM. Areal = Primær rom (P-ROM): Oppholdsrom (Stue, kjøkken, soverom, vaskerom, bad, entrè ol). Areal som ikke skal tas med er: garasje, uinnredet loft og kjellerrom, boder og andre oppbevaringsrom.
  • Boligtype: Enebolig, småhus og leiligheter. 

Kommunens egen taksering (Landbrukseiendommer, fritidsboliger, boliger uten boligverdi fra Skatteetaten, frittstående garasjer, uthus, anneks og naust)

I de tilfeller hvor Skatteetaten ikke leverer boligverdi på boliger fastsetter kommunen takstgrunnlaget i henhold til kommunens gjeldende takseringsretningslinjer.

Dette gjelder alle bygninger som ikke har boligeiendom fra Skatteetaten. Typiske eiendommer som er taksert ved bruk av kommunens egne takseringsretningslinjer er boliger på landbrukseiendommer, fritidsboliger og frittstående garasjer, naust og uthus.

Ved hjelp av befaring og oppmåling av bygningene vil dette grunnlaget sammen med kommunens takseringsregler, danne grunnlaget for takst forslag fra eiendomsskattekontoret til sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt er kommunens takseringsnemnd som vedtar takstene. Nemnda er valgt av kommunestyret og består av tre medlemmer (leder, nestleder og medlem). Valgperioden følger kommunevalgperioden.