Eldrerådet er gitt fullmakt til å tildele Innsatsprisen og utforme kriterier for tildeling av prisen.

Kriterier for tildeling:

  1. Innsatsprisen deles ut av Kvæfjord Eldreråd, og fortrinnsvis i forbindelse med feiring av den internasjonale eldredagen i oktober.
  2. Innsatsprisen kan deles ut hvert år, og første gang i 2018.
  3. Innsatsprisen består av en gavesjekk på 3000 kroner, diplom og blomster. Utgifter dekkes innenfor budsjettkapittel 01012 Hovedutvalg/andre nemnder  konto 11270 01012 100 117001    Eldredagen.
  4. Innsatsprisen går til personer/organisasjoner som bidrar med særlig innsats som hever livskvalitet og trygghet for eldre i Kvæfjord. Elderådets vedtak om tildeling er unntatt offentlighet fram til eldrerådet eller finner kunngjøring høvelig, jf offentlighetsloven §§ 5 siste ledd og 26 andre ledd.
  5. Forslag på kandidat til innsatsprisen kunngjøres i god tid før utdeling.