Kvæfjord kommune har 750 kommunale veilys, fordelt utover i kommunen langs kommunale, fylkeskommunale og riksveier. Mange av disse veilysene er lys uten strømmåler som står spredt ved busstopp, hus eller avkjørsler, i hovedsak langs fylkesveier.

Krav om strømmåling

Norges Vassdrags og Elektrisitetsverk (NVE) har tidligere pålagt kommunene at alle veilys skal ha strømmåler. Det er Hålogaland Kraft Nett (HLK) som følger opp at Kvæfjord kommune iverksetter dette. Dette er veldig kostbare tiltak. Kvæfjord kommune har de siste årene investert mye i oppgradering av veilysene med nye LED-lys, kabling og strømmåling, der det ligger til rette for dette. Det gjenstår ca 130 til 150 veilys som ikke har måler. Det er søkt om dispensasjon for å slippe strømmåling på disse. Årsaken er det dette koster svært mye, både i investering og drift, siden lysene står spredt og ikke kan sammenkoples. Vi mener det heller ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig å bruke store summer på strømmåling på enkeltlys som ikke gir ønsket effekt.  Det er HLK som behandler disse søknadene, men antall godkjente umålte lys er ennå ikke helt avklart. For de lysene som det ikke blir gitt dispensasjon for, kan resultatet bli at kommunen får pålegg om at de må demonteres. HLK har allerede demontert lys som de mener ikke er godkjent, i strid med Kvæfjord kommunes ønske.

Det jobbes videre med å finne en omforent løsning på dette, og avklare kostnaden med drift av slike umålte lys. Kostnaden med drift av umålte lys har også økt betydelig de siste årene, noe som igjen gir mindre penger til vedlikehold.

Samarbeid

Kvæfjord kommune har et godt samarbeid med Harstad kommune om drift og oppfølging av veilys. De gjør en faglig god jobb for oss. Etter anbudsrunde i sommer, er det inngått ny avtale med SIWE elektro AS som utfører vedlikeholdet på alle veilys i Kvæfjord og Harstad. De har lang erfaring med veilys.

Vedlikehold

Det kjøres vedlikeholdsrunder i kommunene, etter registrering og innmelding av feil fra innbyggerne og egne ansatte. Normalt samles dette opp slik at SIWE har flere oppdrag på hver tur, og det kan legges en plan for rasjonell drift.

Det er strenge regler for arbeid langs vei, noe som ofte krever søknad til veimyndighet og god planlegging. Veilysanleggene er også av varierende kvalitet og står utsatt til for vær og vind, noe som fører til mange feil. Det tar i noen tilfeller lang tid å lokalisere og utbedre feil på lysanlegg, ved for eksempel jordfeil eller kabelbrudd. Dette er noen av årsakene til at det blir ventetid fra melding til feil blir utbedret. Det kan også være økonomiske begrensninger som gjør at svært kostnadskrevende utbedringer må utsettes til det er budsjettdekning for dette.

I Kvæfjord er det årlig avsatt i underkant av 1 mill kr årlig til drift og vedlikehold av veilysene. Dette skal også dekke strømutgifter og nettleie.

Meldingsportalen

Ved feil på lysanlegg, ber vi om at meldingsportalen brukes.  

https://meldeportalen.harstad.kommune.no/

Hvis den som melder avvik ønsker å etterlyse en sak, eller har nye opplysninger, skal man besvare den først eposten som ble mottatt ved melding av feil. Da følger svaret samme saksnummer, og er lettere å spore.

Takk for at dere melder inn feil. 

 

Ole Øystein Lindebø
Teknisk sjef