BU-plan.pdf

Bakgrunn for innføring av foreliggende plan er å systematisere det viktige språkarbeidet i barnehager og skoler. Det skjer i en revitalisering av BU- arbeid og begrepsundervisning knyttes til den nye språkplanen for småskoler og barnehager i Kvæfjord (referanse). Arbeidet med ny språkplan og kommunal plan for begrepsundervisning har sitt utspring fra det kommunale prosjektet Språkkommune, Rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet 2020 . Alle skoler og barnehager deltok i utviklingsprosjektet Språkkommune i perioden 2018-2020. Alle pedagoger og assistenter i barnehage og skole deltok på BU-kurs 16.11.20 i regi av Nyborg pedagogikk v/Solveig Nyborg. Det vil være muligheter for kurs for nyansatte og påbygging etter behov. Oversikt over anbefalt litteratur for hvordan det metodisk jobbes med begrepsundervisning er i siste del av planen. Planen skal ikke være begrensende i forhold til annen metode eller tiltak i forbindelse med språkopplæring, men ligge i bunnen som en bærende felles metode for barnehager og skoler i Kvæfjord kommune (jfr. Prosessmål og utviklingsmål i barnehagen og kunnskapsmål i skolen). I foreldremøte på høsthalvåret vil det være en gjennomgang av betydningen av begrepslæring, hvordan det jobbes, og orientere om tilgang til digital plan.

BU som metode er delt inn i 3 faser; assosiasjonsfasen, diskriminasjonsfasen og generaliseringsfasen. Gjennom de tre fasene vil de få en felles oppmerksomhet mot og oppdagelse av hva objekter og hendelser er lik i, delvis lik og forskjeller. Sanseerfaringer blir viktig del av metoden. En nærmere beskrivelse av de ulike fasene er Utarbeidelse av planen er ledet av koordinator ved Borkenes skole, styrer i Husby barnehage og Vik oppvekstsenter. Planen er utviklet i Språknettverket hvor alle pedagoger i småskolen i Kvæfjord og alle pedagoger i barnehagene er representert. Kvæfjord sin kommunale plan tar utgangspunkt i Harstad kommunes strategi for begrepsundervisning og ferdighetsopplæring i barnehage og skole etter avtale med kommunalsjef oppvekst Henry Andersen og Dr.polit Andreas Hansen.