Prosessmål:

Personalet skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger

Kjennetegn på god praksis:

· Personalet fremmer positivitet rundt kulturelt mangfold.

· Personalet har gode rutiner for bruk av ALLE MED til observasjon av barnets utvikling, diskuterer alltid observasjonene i team og setter inn tiltak ved behov.

· Personalet bruker alltid TRAS-skjema uten aldersinndeling ved observasjon av barns språkutvikling der norskspråket enda ikke er kommet ordentlig på plass.

· Personalet bruker alltid «Samtaleguide om barnets morsmål» ved foreldresamtaler.

· Personalet ser og vurderer når det er behov for begrepslæring.

· Personalet skal sørge for at barn med annet morsmål enn norsk får tilgang til bøker på eget språk/kommunikasjonsform.

· Personalet er nysgjerrige på barnets kultur og viser den frem på avdelingen.

· Personalet bruker konkreter og visuell støtte.

· Personalet oppfordrer foresatte til å bruke morsmål hjemme.

· Ved overgangsmøte mellom barnehage og skole brukes «Samtaleguiden om barnets morsmål» som utgangspunkt.

· Personalet gjennomfører språkstimuleringsgrupper for alle flerspråklige barn i de to eldste aldersgruppene.