Prosessmål:

“Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud”.  (Rammeplan s. 40)

Kjennetegn på god praksis:

· Personalet fanger opp og støtter barn med kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller har sen språkutvikling.

· Personalet sørger for at barna inkluderes i meningsfullt samspill og lek med andre barn.

· Personalet organiserer språkgrupper, leke- og samspillsgrupper.

· Personalet sørger for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet.

· Personalet har et godt samarbeid med foresatte og andre instanser for eksempel PPT, logoped, helsestasjon og fysioterapeut.

· Personalet følger opp og dokumenterer utviklingen av barns kommunikasjon og språk ved bruk kartleggingsverktøyet TRAS.

· Personalet har dialog med foreldrene om arbeidet med barnets språkutvikling og relevante tiltak.