Prosessmål:

Personalet er trygge på når og hvordan de kan gå inn i barnas lek for å bistå de barna som trenger det. Personalet deltar i barnas lek for å stimulere det verbale språket deres.

Kjennetegn på god praksis:

· Personalet er oppmerksomme og bidrar til at alle barn får anledning til å delta og bruke språket sitt i forskjellige typer lek uavhengig av hvilken måte barnet kommuniserer på.

· Personalet respekterer leken, gir leken tid og ser når lek bør skjermes.

· Personalet legger til rette for lek som inviterer til bruk av språket og bidrar til mer språklig aktivitet der de ser at det er nødvendig (f.eks. lekegrupper).

· Personalet bruker bevisst benevning og oppfordrer barna til å bruke det muntlige språket aktivt.

· Personalet bidrar til at barna får utforsket språket.

· Personalet leker selv, byr på seg selv, er deltakende og observant.