For å kunne skrive forståelig og hensiktsmessig må ulike delferdigheter utvikles og samordnes. Dette står beskrevet nærmere under Bokstavkunnskap og lesing som grunnleggende ferdighet.
Skriving innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset innholdet og formålet med skrivingen.  Utviklingen av skriveferdigheter gjør det mulig å gå inn i ulike skriveroller i kunnskapssamfunnet. Å utvikle skriveferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

KILDE: «Rammeverk for grunnleggende ferdigheter»,  Utdanningsdirektoratet. 

 

MÅL

KJENNETEGN PÅ GOD PRAKSIS

 

 

Kontinuerlig og systematisk arbeid med tekster og skriving gjennom hele begynneropplæringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven skal:

 • Utvikle grammatisk forståelse.
 • skrive fra første skoledag og legge grunnlag for skriving som redskap for læring i alle fag ut fra sitt individuelle utviklingsnivå.
 • få autentiske skriveoppgaver og skrive for en reell mottaker.
 • fremføre egne tekster med lesestøtte ved behov.
 • vite at ei setning starter med stor bokstav og slutter med punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
 • vite at vi deler opp ordene med mellomrom.
 • skrive setninger på tastatur.
 • få veiledning og faglig tilbakemelding i hele skriveprosessen.
 • kunne sette sammen og dele sammensatte ord.
 • kunne skrive seg til lesing gjennom å trekke sammen lyder til ord.
 • utvikle skriveglede gjennom å skrive små tekster.
 • kunne bruke rett blyantgrep.
 • kunne forme hver bokstav med rett skriveretning og på rett plass i bokstavhuset.
 • kunne lage spørsmål med spørreord.

Læreren skal:
 

 • være modell for skriving.
  - lage egen bok og historier ut fra egne opplevelser.
  -modellere ei setning på tavla (eks. «høsten er ……»).
  -være nøye med hvor bokstavene skal stå.
 • være modell for elevene gjennom samskriving av felles tekst.
 • Daglig legge til rette for jevnlige skriveøkter for å bidra til at en får jobbet helhetlig med skriveprosessen.
 • arbeide med veiledet skriving.
 • jevnlig vurdere enkeltbarnets skriveutvikling.
 • sette tidlig inn tiltak ved behov.

Fagressurs: