Lesing av tekst på papir og digitalt er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte. Lesing er en grunnleggende ferdighet som ifølge Kunnskapsløftet skal integreres i opplæringen i alle fag. Alle lærere skal drive leseopplæring i sine fag. Arbeidet med å utvikle elevenes leseferdigheter handler om å utvikle:

 • Språklige ferdigheter
 • Kodingsferdigheter
 • Strategiske ferdigheter
 • Engasjement for lesing

 

Når elever skal utvikle sin lesekompetanse, må det arbeides innen alle de ulike ferdighetsområdene i lesing: forberede, utføre og bearbeide, finne, tolke og sammenholde, reflektere og vurdere.

 

KILDE: «Rammeverk for grunnleggende ferdigheter», Utdanningsdirektoratet.


 

 

MÅL

KJENNETEGN PÅ GOD PRAKSIS

 

 

Kontinuerlig og systematisk arbeid med tekster og lesing gjennom hele opplæringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene skal:

 • Møte tilpasset tekst ut fra sitt individuelle utviklingsnivå.
 • bli kjent med ulike teksttyper og kunne snakke om det de har lest, undre seg, dikte med -stille åpne og nysgjerrige spørsmål.
 • møte rik og tilpasset litteratur når det gjelder sjanger, tema og vanskelighetsgrad.
 • være aktive deltagere i litterære samtaler og er medskapere av tekst.
 • få tilgang til ulike lesestrategier som de etter hvert vil benytte seg av– alt etter formålet med lesingen.
 • delta i ulike former for samlesing (parlesing, leseslange, undring osv.).
 • vite hva en stavelse, et ord og ei setning er.
 • kunne dele ord i stavelser og klappe rytmen.
 • kjenne leseretningen.
 • kunne lese og skrive små og store bokstaver.
 • kunne lese enkle tekster.
 • utvikle leselyst og leseglede gjennom variasjon, skape engasjement, elevaktiviteter, bruke biblioteket ol.
   

Læreren skal:

 • ha god forståelse for grunnleggende leseopplæring.
 • vise engasjement i leseaktiviteter med barna.
 • sette barna i mindre grupper.
 • har faste rutiner for høytlesning.
 • sette av tid til lesing og tilrettelegge for at det snakkes om det som blir lest.
 • lage et miljø som innbyr til lesing.
 • ha bøker tilgjengelig i klasserommet som er tilpasset elevgruppen.
 • bruke autentiske tekster i meningsfulle sammenhenger.
 • drive tilpassede, strukturerte, korte og gjentagende arbeidsøkter i lesing med tydelige mål.
 • være kjent med prinsippene for veileda lesing og benytte seg av disse.
 • være strukturert og godt forberedt.
 • regelmessig kartlegging av elevens leseferdigheter.
 • sette i gang tiltak når et barn ikke har forventet leseutvikling.

Fagressurs:

- Film - Lesestimulering:
https://www.youtube.com/watch?v=8Mtcu_NMdNM
- Spill: «Poio», «Graphogame».
- Bøker: Salto, Tubaluba.
- Relemo, Askiraski, Salaby, Bokstavkongen, Ord O.