Lesing er å kunne avkode og forstå et meningsinnhold og skriving innebærer både omkoding bokstav til lyd og sammentrekning av bokstavlyder til ord. Lese- og skriveutviklingen foregår som et samspill mellom utvikling og læring. Kvaliteten på opplæringen og forståelse for grunnleggende språkutvikling er avgjørende for mange barns utvikling. I tillegg er det avgjørende at læreren ser den enkelte elev og lytter til elevens og foreldrenes opplevelse av lese- og skriveopplæringen. Lesing og skriving er nært beslektede prosesser som gjensidig påvirker hverandre. Lese- og skriveopplæringen må gå parallelt slik at utviklingen på det ene område forsterker og påvirker den andre.

Lesing og skriving på høyt nivå er en sammensatt prosess som omfatter språkets formside, innholdsside og bruksside. I begynneropplæringen i 1. klasse handler det mest om språkets formside, altså det å kunne binde bokstav (grafem) med lyd (fonem) til ord. Det som kalles avkoding. Bokstavene er altså kodetegn som bærer med seg språklyder som organiseres i visse mønstre til ord og tekst. Forenklet kan man si at lesing innebærer at bokstavtegn oversettes til ord som gir mening. For å kunne skape mening, må en forstå. I en lesesituasjon blir leserens bakgrunnskunnskaper spille en aktiv rolle i interaksjonen med teksten. Leseforståelse vil si å kunne tilegne seg innholdet i en tekst og omfatter dermed ordforståelse, setningsforståelse og forståelse for større sammenhenger. Dette innebærer at ord og begrepskunnskaper må vektlegges parallelt med at det arbeidet med den lesetekniske siden i leseprosessen. Vårt fokus på systematisk begrepsundervisning allerede fra barnehagen vil gi barna et forsterket utgangspunkt i lese- og skriveutviklingen.

Engasjement, mestring og motivasjon i læreprosessen er avgjørende for videre utvikling. Lærerens kompetanse, foreldrenes engasjement og interesse, og at barna opplever det de skal lese og skrive har betydning og blir lagt merke til er viktige faktorer i utviklingsprosessen. Sammen vil dette være med på å engasjere og motivere for innsats. Tilpasning ut fra hvor barnet er i sin utvikling er sentralt i læringsarbeidet.