Vi fortsetter med å legge til rette for oppmerksomhet rundt lyd og fokus på kommunikasjon på alle utviklingsstadier. Språklig bevissthet er den gode starten til språklig utvikling både muntlig og skriftlig. Språklig bevissthet er selv grunnmuren. Man skifter fokus fra språkets innhold til språkets form. Språklig bevissthet er bevissthet om språkets formside og en viktig forutsetning for å kunne mestre lese- og skriveinnlæringen. Språklig bevissthet består av flere komponenter. Det handler om å være bevisst med hensyn til setningene, ordene, stavelsene og lydene i språket. Altså bevissthet med hensyn til språkstrukturen, både den fonologiske, morfologiske og syntaktiske strukturen.

 

MÅL

 

KJENNETEGN PÅ GOD PRAKSIS

 

Med fokus på tidlig innsats og arbeid med språklig bevisstgjøring gi alle elever et solid utgangspunkt videre inn i lese- og skriveopplæringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven skal:
 

 • Lære seg å artikulere ord tydelig.
 • Lære seg å finne rytmen i ord.
 • Lære seg å rime/finne rimord.
 • Kunne gjenkjenne lyder i ord, alt fra første lyd, siste lyd, alle lyder.
 • Lære om betydningen av bruk av hele setninger og forståelse av ord/ bøyninger.
 • Lære seg hva er stavelser og deling av ord.
 • Korrespondansen mellom bokstav og språklyd.
 • Kunne dele ord opp i lyder (fonemanalyse).
 • Kunne trekke sammen lyder til ord (fonemsyntese).
 • Kunne ta vekk lyder fra ord (fonemsubstraksjon).
 • Kunne legge til lyder til ord (fonemaddisjon).

 

 

Læreren skal:

 • Ha grunnleggende forståelse for betydningen av arbeidet med språklig bevissthet og kunnskap om komponentene i språklig bevissthet.
 • Tidlig kartlegge hvor eleven er i den språklige bevisstheten og arbeid systematisk ut fra elevens ståsted- ikke alder eller klassetrinn.
 • Med bruk av Lydhuset gjøre eleven bevisst på lydene i et ord og i en bokstav.
 • Ha spesielt fokus på språklig bevissthet i starten av skoleåret slik at man skaper fundament for arbeidet med lese- og skriveprosessen. Videre vil dette arbeidet foregå parallelt.
 • Legge opp til læring gjennom lek ved bruk av konkreter (f.eks. greiner, steiner, dyrespor, sansing ol.)
 • Læring gjennom rytme og sang.

 

Fagressurs:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/3.-spraktilegnelse/sprakutvikling/

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/film-om-sprak-spraklig-bevissthet-og-tidlig-skriving-i-overgangen-fra-barne/