God leseferdighet på et alfabetisk skriftspråk forutsetter en rask og sikker bokstavgjenkjenning.» (https://snl.no/bokstavkunnskap)

«Sikker bokstavkunnskap er et av de viktigste opplæringsmålene i begynneropplæringen, og en forutsetning for å oppnå gode lese- og skriveferdigheter i et alfabetisk skriftspråk.» (https://sprakloyper.uis.no)

 

 

MÅL

 

KJENNETEGN PÅ GOD PRAKSIS

 

Opplæring med fokus på bokstavenes navn, lyd, funksjon og form.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven skal:

 • Være bevisst hvordan og hvor i munnen språklyden lages.
 • Se sammenhengen mellom bokstavens navn, lyd og form.
 • Kunne si bokstavens navn, lytte ut bokstavens lyd, lage bokstavens form og Beskrive formen.
 • Bevisstgjøre forskjellen mellom konsonanter og vokaler.
 • Kunne bruke små og store bokstaver samtidig.
 • Kjenne til diftongene og konsonantforbindelser.
 • Kunne (el. oppfordres til å) skrive små bokstaver etterhvert som de er innlært.
 • Ha et funksjonelt blyantgrep.
 • Vite riktig skriveretning.
 • Forstå det alfabetiske prinsipp og klare å trekke bokstavene sammen til ord som gir mening.

Læreren skal:

 • Regelmessig kartlegging av elevens bokstavkunnskap.
 • Legge til rette for at eleven møter bokstavene i naturlige sammenhenger.
 • Sørge for at elevene får ulike innfallsvinkler når de skal lære å forme bokstavene ved å bruke kroppen, lek, naturen/omgivelsene, formingsaktiviteter, blyant og digitale verktøy.
 • Modellere strategier som f.eks. tankekart og friformkart (med ord som begynner på samme bokstavlyd eller som inneholder samme lyd) i bokstavinnlæringen.
 • Gi eleven rask tilgang til bokstavene med fokus på mange repetisjoner og i ulike sammenhenger.
 • Iverksette tiltak med en gang en ser at elevene strever med å lære seg bokstavene.
 • Legge til rette for at elevene får erfaring med skriving på tastatur.

Fagressurs: