Hvordan levere høringsuttalelse

Frist for å sende høringsuttalelse er 20. mai 2024.
Høringsuttalelse sendes til Oppvekstkontoret, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes eller postmottak@kvafjord.kommune.no.  

Merkes med: «Høring forskrift til opplæringsloven»  

Forskrift om skoleregler og brukerorgan

I Kvæfjord kommune har skolene hatt egne ordensreglement. Høsten 2023 ble det utarbeidet et forslag til felles kommunalt ordensreglement, og dette var på høring hos berørte parter. Oppvekstsjefen foreslår at forskrift om skoleregler tar utgangspunkt i arbeidet som ble gjort med dette kommunale ordensreglementet. 

 I tillegg foreslås det at det tas inn nye regler om organiseringen av skoledemokrati i denne forskriften. Oppvekstsjefen foreslår at brukerorgan ut over elevråd og foreldrearbeidsutvalg er et samarbeidsutvalg bestående av elever, foresatte og ansatte.  

Forskriften om skoleregler og brukerorgan fastsettes av oppvekstsjef, men delen som omhandler brukerorgan fastsettes av kommunestyret.  

Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringa

Formålet med permisjonsregler er å redusere skolefravær, slik at elevene lærer mest mulig. I ny opplæringslov står det at kommunen skal vedta forskrift om permisjon. Oppvekstsjefen foreslår å bygge forskrift om permisjon på dagens praksis ved behandling av permisjonssøknader.  

Den viktigste endringen er paragrafen om forsvarlighet som skal ligge til grunn ved innvilgelse av permisjon.  

Forskrift om hovedmål

Kvæfjord kommune har plikt til å vedta forskrift om hovedmål ved skolene. Hovedmål er det språket som skal brukes av elever og ansatte i den skriftlige delen av opplæringa. Oppvekstsjefen foreslår å forskriftsfeste at bokmål skal være hovedmålet.  

Forskrift om skolefritidsordning

Kvæfjord kommune, ved oppvekstsjefen, foreslår å bruke vedtektene for skolefritidsordning som ny forskrift. I forbindelse med omarbeiding til forskrift, har oppvekstkontoret i samarbeid med SFO-lederne hatt en gjennomgang av dagens vedtekter og foreslår mindre justeringer, som eksempelvis endring av interne prosedyrer ved opptak. 

Forskrift om skolekretser for Borkenes skole og Vik oppvekstsenter

Kommunene kan fastsette forskrift om skolekretser. En slik forskrift definerer hvilket geografisk område i kommunen som utgjør en skolekrets. Barn bosatt innenfor kretsen, tildeles skoleplass på den skolen som kretsen tilhører. Kvæfjord kommune har i dag ingen gjeldende forskrift for skolekretser tilhørende Borkenes skole og Vik oppvekstsenter, men praktiserer en geografisk avgrensning for tildeling av skoleplasser. Oppvekstsjefen foreslår at denne sedvanen nå fastsettes i forskrifts form, slik at praksis blir i tråd med lovverk. Denne forskriften innebærer ingen endring i praksis når det gjelder hvilket geografisk område som sokner til hvilken skole, men er en ren formalisering av en praksis som er godt innarbeidet.