Arbeidet er organisert i tre nivå: Styrings-, Koordinerende- og Utførende nivå.

  • Politirådet fungerer i dag som styringsnivå og har pekt ut satningsområder for SLT-arbeidet.
  • Koordinerende nivå ("Forebyggende forum") består pr i dag av kommunale enhetsledere samt representanter fra politiet. Her legges strategier for videreføring av setningsfeltene ut i organisasjonen.
  • De kommunale enhetene implementerer så temaene i daglig drift  og her ligger altså utførernivået. Politets representater kan også  medvirke ute i enhetene.

SLT-koordinators hovedoppgave er å være bindeledd mellom de tre overvente nivå, i tillegg til å legge til rette for kommunens samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn, ungdom og unge voksne (0-23 år). 

Politirådet i Kvæfjord har fra 2019 vektlagt følgende satsingsområder for barn og unge:

  • Forebygge av vold og seksuelle overgrep mot barn.
  • Rusforebyggende tiltak knyttet til barn og unge, heri skjenking og ruspolitikk 
  • Beredskap og krisehåndtering
  • Felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping
  • Trafikksikkerhet. 

Målet er at alle barn, unge og deres foreldre/foresatte skal få riktig hjelp til riktig tid. Alle kan kontakte SLT-koordinator, men dersom det føles mer naturlig kan skole, helsestasjon, barnevernstjenesten eller politi kontaktes direkte. Ønsker du å lese mer om kriminalitetsforebygging se: www.kriminalitetsforebygging.no

Handlingsveileder ved bekymring for RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

Det hviler et ansvar på hver enkelt av oss i forebyggingen av radikalisering og voldelig estremisme.

Forebygging av radikalisering og all form for voldelig ekstremisme er en viktig samfunnsoppgave som må styrkes og utføres på tvers av samfunnssektorer og fagområder. Arbeidet er sentralt for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet.

Handlingsveilederen er ment å gi informasjon om hvordan man kan møte, forebygge og følge opp radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme. Veilederen beskriver en handlingsløype fra bekymring til handling, fra de lokale og relativt enkle tiltakene, til tyngre innsatser i tverrfaglig samarbeid med relevante aktører. Den skal gjøre det enklere å gi rask respons når utfordringer oppstår.