Arbeidet er organisert i tre nivå: Styrings-, Koordinerende- og Utførende nivå.

  • Politirådet fungerer i dag som styringsnivå og har pekt ut satningsområder for SLT-arbeidet.
  • Koordinerende nivå ("Forebyggende forum") består pr i dag av kommunale enhetsledere samt representanter fra politiet. Her legges strategier for videreføring av setningsfeltene ut i organisasjonen.
  • De kommunale enhetene implementerer så temaene i daglig drift  og her ligger altså utførernivået. Politets representater kan også  medvirke ute i enhetene.

SLT-koordinators hovedoppgave er å være bindeledd mellom de tre overvente nivå, i tillegg til å legge til rette for kommunens samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn, ungdom og unge voksne (0-23 år). 

Politirådet i Kvæfjord har fra 2019 vektlagt følgende satsingsområder for barn og unge:

  • Forebygge av vold og seksuelle overgrep mot barn.
  • Rusforebyggende tiltak knyttet til barn og unge, heri skjenking og ruspolitikk 
  • Beredskap og krisehåndtering
  • Felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping
  • Trafikksikkerhet. 

Målet er at alle barn, unge og deres foreldre/foresatte skal få riktig hjelp til riktig tid. Alle kan kontakte SLT-koordinator, men dersom det føles mer naturlig kan skole, helsestasjon, barnevernstjenesten eller politi kontaktes direkte. Ønsker du å lese mer om kriminalitetsforebygging se: www.kriminalitetsforebygging.no

SLT-kontakt i Kvæfjord kommune er: Tor Anders Markussen og kontakttelefon er  77 02 31 93. Epost: tor.anders.markussen@kvafjord.kommune.no