Søknaden omfatter en flytting av eksisterende lakseoppdrettsanlegg A21 Hilderkleiva, til ny etablering i sjøareal utenfor Skallneset, i Kvæfjord.

Kommunes kystsoneplan inngår som del av interkommunal kystsoneplan for Sør- og Midt-Troms, vedtatt i Kvæfjord kommunestyre 17.12 2015, PS 75/15.

Kommunestyret har behandlet søknaden i møte 15.12.22, PS 62/22 og vedtok at saken skulle utsettes.
Utsettelsen, innebærer at søknaden sendes ut på ny høring, samt at nye dokumenter/rapporter er tilgjengelig.

Kvæfjord kommune legger ut «Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan – Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset» - Kvæfjord kommune»,
i henhold til plan og bygningsloven § 19», på høring jfr Pbl § 19-1.

Søknad og dokumenter i saken, utlegges på kommunens hjemmesider og ved kommunens rådhus, i perioden 19.01.23 – 02.03.23.

Tidsfrist for innsendelse av merknader fastsettes til å være: 02.03.23
Merknader, mottas og behandles av Kvæfjord kommune.

Postadresse: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.
Mailadresse: postmottak@kvafjord.kommune


Vedlegg:

Kvæfjord kommune - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Ny høring - 13.01.23

Vedlegg - Oversikt

Vedlegg 1 - PS 54-22 - Råd til ordføreren om politisk saksbehandling i sak om dispensasjon fra kystsoneplan

Vedlegg 2 - PS 62-22 - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen - Flytting av akvakulturanlegg A21 til Hilderkleiva - 15.10.22

Vedlegg 3 - Saksframlegg - Søknad om dispensasjon fra kystsonelplan - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - 24.11.22.

Vedlegg 4 - Kvæfjord kommune - Kystplan - sjøarealer - plankart

Vedlegg 5 - Kvæfjord kommune -  Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - 20.04.22

Vedlegg 6 - Gratanglaks as - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for flytting av lokalitet Hilderkleiva til Skallneset - 03.03.22.

Vedlegg 7 - Gratanglaks - SEA ECO - Vurdering av behov for konsekvensuredning - Skallneset - 28.02.22

Vedlegg 8 - Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Søknad om dispensasjon for flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - Statsforvlateren anbefaler avslag - 25.05.22

Vedlegg 9 - Kystverket - Uttalelse fra Kystverket - Høring - Søknad om dispenssjon for flytting av  akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - Lokalitet 31177 Hilderkleiva -datert 27.04.22

Vedlegg 10 - Fiskeridirektoratet - Høringssvar - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan-Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - 03.06.22

Vedlegg 11 - Sametinget - Uttalelse til Søknad for flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - 23.05.22

Vedlegg 12 - NVE - Uttalelse - Søknad om dispensasjon for flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - datert 09.05.22

Vedlegg 13 - UiT-Norges arktiske universitet - Marinarkeologisk vurdering-Søknad om disensasjon for flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderklevia til skallneset-Kvæfjord kommune-23.05.22

Vedlegg 14 - Harstad kommune - Drift og utbyggingsavd - Søknad om dispensasjon for flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - 30.05.22

Vedlegg 15 - Stein Gunnar Moksnes - Merknad til søknad om dispensasjon fra gjeldende  kystsoneplan for Kvæfjord kommune - 31.05.22

Vedlegg 16 - Anne Guro Dahle - Innsigelse til flytting av oppdrettsanlegg Hilderklevia til Skallneset - 01.06.22

Vedlegg 17 - Anne Lise og Alf Kjellevoll - Angående flytting av akvakulturanlegg fra Hilderkleiva til Skallneset - 30.05.22

Vedlegg 18 - Lise Bjørnlien Pettersen - Merknad høringsuttalselse vedrørende flytting av A21 Hilderkleiva til Skallneset - 31.05.22

Vedlegg 19 - Aleksander Kjellevoll - Protest mot flytting av lakseoppdrett - 25.05.22

Vedlegg 20 - Merknad til Gratanglaks sin søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen om flytting av lakseoppdrettsanlegg fra Hilderkleiva til Skallneset - 30.05.22.

Vedlegg 21 - Olav Sverre Pedersen og Birger Jakobsen - Innsigelse til Gratanglaks søknad om flytting av oppdrettsanelgg fra Hilderkleiva til Skallneset - 29.05.22

Vedlegg 22 - Hans Petter Dahle - merknad til søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen ved etablering av ny lokalitet for laks ved Skallneset - 22.05.22

Vedlegg 23 - Olav Sverre Pedersen - Underskriftsliste - Nei til oppdrettsanlegg utenfor Skallneset - 09.06.22

Vedlegg 24 - Gratanglaks - Mail - Oversendelse - Forundersøkelse - Strømrapport -  B undersøkelse - C undersøkelse - 01.06.22

Vedlegg 25 - Gratanglaks - SEA ECO - Skallneset, Forundersøkelse mai 2022 - mottatt 30.05.22

Vedlegg 26 - Gratanglaks - SEA ECO - Strømrapport - Skallneset - Ny lokalitet - datert 09.03.22

Vedlegg 27 - Gratanglaks - SEA ECO -Rapport- Skallneset - B-undersøkelse februar 2022 - datert 01.02.22

Vedlegg 28 - Gratanglaks - SEA ECO - Rapport - Skallneset - C-undersøkelse mars 2022 - datert 30.05.22

Vedlegg 29 - Gratanglaks - Mail - Svar på merknader fra offentlig ettersyn og privatpersoner - 24.10.22

Vedlegg 30 - Gratanglaks AS- Svar på merkadene til søknad om oppdrett ved Skallneset - Merknadsbehandling -  24.10.22

Vedlegg 31 - Gratanglaks - SEA ECO -  Biotopkartlegging lokalitet Skallneset, august 2022 - Rapport - datert 15.10.22.

Vedlegg 32 - Gratanglaks - Skred AS - Kvæfjord, Skallneset - Skredvurdering for ny oppdrettslokalitet.  Av Skred AS - 02.11.2022

Vedlegg 33 - Gratanglaks - Mail - Merknad til saksframlegget til møteinnkalling Kvæfjord kommunestyre 15.12.22, PS 62-22 - 07.12.22