Råd for funksjonshemmede og eldrerådet i Kvæfjord kommune har begge foreslått reetablering av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, med virkning fra kommende valgperiode. Forslag om et felles råd med retningslinjer for rådets virksomhet, vil bli forelagt kommunestyret til behandling i det konstituerende møte 3.oktober. Det legges deretter opp til at valg av nye representanter kan gjennomføres i desember. Ut fra bestemmelser om medvirkning, kan lokale organisasjoner fremme synspunkter på dette forslaget, enten i papirformat til: Kvæfjord kommune, administrasjonssjefen, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes, eller i epostformat til: postmottak@kvafjord.kommune.no. Frist for å gi slik høringsuttalelse er forlenget til: 1.oktober 2019.