Den nye arealplanen skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt 17.juni 2021.

Gjeldende arealplan er fra 2008 og kystsoneplanen er fra 2015. Når vi skal jobbe med den nye arealplanen vil vi ta for oss både areal på land og sjøarealer i Kvæfjord.

Teknisk utvalg i Kvæfjord vedtok den 19.september 2023 et forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel. Dette planprogrammet, som skisserer hvordan vi skal jobbe med den nye arealdelen, legges nå ut på høring. Alle innspill skal legges frem for teknisk utvalg, som videre vedtar planprogrammet. 

Vi ber om innspill innen 06. november 2023

Innspill merkes med «Høring planprogram kommuneplanens arealdel», og sendes til: Kvæfjord kommune, 9475 Borkenes, eller postmottak@kvafjord.kommune.no